Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα | 05/11/2021 01:11

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Χανίων 2019-2023

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την  παρ. 1 του άρθρου 175 του N.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) «Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο Προϋπολογισμό. Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα».

Στο άρθρο 7 της απόφασης 41179/23.10.2014 (ΦΕΚ Β’ 2970/04.11.2014) ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., ορίζονται τα εξής:

Για την κατάρτιση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, επικαιροποίηση και αναθεώρηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης δύναται να γίνει χρήση των οδηγών κατάρτισης επιχειρησιακού προγράμματος ΟΤΑ α’ βαθμού και παρακολούθησης, αξιολόγησης επικαιροποίησης και αναθεώρησης του επιχειρησιακού προγράμματος ΟΤΑ α’ βαθμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ A’ 221/12.09.2007) όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ A’ 231/29.09.2011):

«Το επιχειρησιακό πρόγραμμα καταρτίζεται ως ακολούθως:

  • Οι υπηρεσίες του δήμου και των νομικών προσώπων του, αφού λάβουν υπόψη τους το εγκεκριμένο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, το οποίο αποτελεί προπαρασκευαστική πράξη της διαδικασίας κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος, προτείνουν, με γραπτή εισήγηση τους, κατ’ αντιστοιχία προς τους άξονες και τα μέτρα του στρατηγικού σχεδίου, τους στόχους της κάθε υπηρεσίας για την επόμενη περίοδο και τις δράσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών, ιεραρχημένες κατά σειρά προτεραιότητας.
  • Το διοικητικό συμβούλιο του κάθε Νομικού Προσώπου του Δήμου, εντός μιας (1) εβδομάδας από την εισήγηση των υπηρεσιών του, λαμβάνει απόφαση για τους στόχους και τις δράσεις που το αφορούν.
  • Η αρμόδια, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε δήμου, υπηρεσία επί θεμάτων προγραμματισμού επεξεργάζεται τις προτάσεις των υπηρεσιών, των συμβουλίων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του δήμου, τις αποφάσεις των νομικών προσώπων του δήμου και τις προτάσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία διαβούλευσης και συντάσσει το σχέδιο του επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο υποβάλει στον Δήμαρχο.
  • Το σχέδιο επιχειρησιακού προγράμματος εισάγεται στο δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση, επισυνάπτοντας τις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων του δήμου.
  • Το εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα, καταχωρίζεται στην ιστοσελίδα του δήμου και δημοσιοποιείται με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο».

Η Εκτελεστική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 7/2021 απόφασή της εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 219/2021 (ΑΔΑ:6Α1ΘΩΗ5-6Ξ5) απόφασή του, ενέκρινε το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού και το έθεσε σε δημόσια διαβούλευση. Η διαδικασία διαβούλευσης διεξήχθη από 16/11/2021 έως 30/11/2021 και δέχθηκε μεγάλη απήχησή και συμμετοχής από τους δημότες. Επίσης συνεδρίασε η Επιτροπή Δημόσιας Διαβούλευσης, η οποία γνωμοδότησε σχετικά επί των θεμάτων του Στρατηγικού Σχεδιασμού σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 3/2021 απόφασή της.

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσης και την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, προσδιορίστηκαν οι αναπτυξιακές ανάγκες και οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει Δήμος Χανίων. Στο πλαίσιο της οριστικοποίησης του Στρατηγικού Σχεδιασμού, με την αξιολόγηση και ενσωμάτωση των πληροφορίων που συγκεντρώθηκαν κατά τις διαδικασίες διαβούλευσης, προσδιορίστηκε το αναπτυξιακό όραμα και η στρατηγική του Δήμου Χανίων η οποία εξειδικεύτηκε σε ένα συνεκτικό σύνολο 4 αξόνων που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του οράματος του Δήμου για την περίοδο 2019-2023.

Σε συνέχεια της συνοπτικής παρουσίασης των αξόνων, μέτρων και στόχων του Επιχειρησιακού προγράμματος  του Δήμου Χανίων η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου εισηγείται με την υπ. αριθμ. 03/2022 απόφασή της το Σχέδιο Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Χανίων 2019 – 2023  στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 113/2022  (ΑΔΑ: ΩΖ0ΦΩΗ5-ΗΤ7)

 

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Χανίων 2019-2023

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Χανίων 2019 – 2023

Γεωχωρικά Δεδομένα Δήμου Χανίων

Δημόσια Διαβούλευση Στρατηγικού Σχεδιασμού