Είσοδος      |     
Ενημέρωση
ΣΔΑΕΚ

ΣΔΑΕΚ , Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος

03.04.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 04:04

Η κλιματική αλλαγή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και συνιστά μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες προκλήσεις της εποχής μας, που απαιτεί άμεση δράση και συνεργασία μεταξύ τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών όλης της υφηλίου. Ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή σε αυτή μπορούν να προσφέρουν πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία.

Στα πλαίσια αυτά η Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε το 2008 το «Σύμφωνο των Δημάρχων» (Covenant of Mayors) και, ως μια από τις βασικές δράσεις της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και το 2014 την πρωτοβουλία «Δήμαρχοι για την προσαρμογή» (Mayors Adapt) , για να ωθήσει και στηρίξει τις τοπικές αρχές να λάβουν μέτρα για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν. Στο τέλος του 2015, οι δύο αυτές πρωτοβουλίες συγχωνεύθηκαν στο νέο ολοκληρωμένο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια (Covenant of Mayors for Climate & Energy).

Ο Δήμος Χανίων με την 236/2016 (13-4-2016) απόφαση του ΔΣ Χανίων υπέγραψε το επίσημο κείμενο του Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια και κατόπιν με το Συμφωνητικό με ΑΔΑΜ 16SYMV005018688 2016 09 01 ανέθεσε την «Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ). Μετά την ολοκλήρωσή του, παρουσιάστηκε στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων. Το τελικό σχέδιο παρελήφθη με βάση και την υπ. αρ. 14563/23-3-2018 εισήγηση της Ομάδας εργασίας για την Πράσινη Ανάπτυξη του Δήμου Χανίων.

Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό ο Δήμος Χανίων δεσμεύεται για:

- τη μείωση των εκπομπών CO2 (και ενδεχομένως άλλων αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου) στην έκταση του δήμου μας κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030, συγκεκριμένα μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της ευρύτερης χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

- την αύξηση της ανθεκτικότητας μέσω της προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής·

- το συμμερισμό του οράματος, των αποτελεσμάτων, της πείρας και της τεχνογνωσίας μας με άλλες τοπικές και περιφερειακές αρχές εντός και εκτός της ΕΕ, μέσω άμεσης συνεργασίας και ανταλλαγών μεταξύ ομοτίμων, ιδίως στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συμφώνου των Δημάρχων.

Απόφαση ΔΣ Χανίων

Υπογεγραμμένο σύμφωνο των Δημάρχων,   Σύμφωνο για το κλίμα και την ενέργεια

Ορισμός ομάδας εργασίας,  Ημερίδα,  Αφίσα,  Διαβούλευση

Τελικό "Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλιματος Δήμου Χανίων",   Έγκριση ΣΔΑΕΚ

Μετά την υποβολή του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα o κάθε Δήμος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει εκθέσεις παρακολούθησης κάθε δύο έτη. Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Χανίων (μετά από παράταση λόγω της πανδημίας covid 19) εκπόνησε και υπέβαλλε τον Μάρτιο του 2022 την Έκθεση Παρακολούθησης της Προόδου Υλοποίησης ΣΔΑΕK.

Έκθεση Παρακολούθησης ΣΔΑΕΚ