Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Κανονιστικές Αποφάσεις

Κανονιστικές αποφάσεις

13.08.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 11:21

Σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.3463/2006 (Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.

 Οι σημαντικότερες κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου Χανίων είναι:

 

 1. Κανονισμός Καθαριότητας (2015)
 2. Κανονισμός παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων (2019) , (2017) , (2015)(2011)
 3. Εσωτερικός Κανονισμού Λειτουργίας Βρεφικών – Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ΔΟΚΟΙΠ του Δήμου Χανίων
 4. Κανονισμός διαχείρισης και λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων (2012) (2011)
 5. Κανονισμός Πάρκων και παιδικών χαρών (2010)
 6. Κανονισμός Δημοτικής Αγοράς (1958)
 7. Κανονισμός λειτουργίας ΔΣ Χανίων 2020 (2015) (2011)
 8. Κανονισμός λειτουργίας υπηρεσιών (2011)
 9. Κανονισμός Λαικών Αγορών (Τροποίηση κανονισμού 2018) 
 10. Κανονισµός Λειτουργίας των ∆ηµοτικών Νεκροταφείων – Κοιµητηρίων (2012) , (2011)
 11. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Χανίων (2017)
 12. Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ (2018) (2011)
 13. Κανονισµός Λειτουργίας/∆ιαχείρισης των ∆ηµοτικών Αιθουσών (2014) , (2013)
 14. Κανονισμός λειτουργίας και διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Χανίων (2016) , (2015) , (2014)
 15. Κανονισμός λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (2017) , (2015)
 16. Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (2013)
 17. Κανονισμός λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (2020) - Κείμενο
 18. Εσωτερικός Κανονισμός Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (2020)- Κείμενο
 19. Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικού Ελέγχου της ΜΕΕ
 20. Κανονισμός λειτυργίας Μ.Ε.Ε. Δήμου Χανίων