Είσοδος      |     
Ο Δήμος
Διεύθυνση Πολεοδομίας

Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης (Πολεοδομίας)


Τηλεφωνικός κατάλογος των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

 Αρμοδιότητες

 Α. Η Διεύθυνση Πολεοδομίας είναι αρμόδια για την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών και  τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων.

 Β. Η Διεύθυνση Πολεοδομίας περιλαμβάνει τις παρακάτω οργανικές μονάδες:

 1) Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών

     - Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών και Πληροφόρησης Γ.Ο.Κ.

     - Γραφείο Γραμματείας

2) Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών - Διαχείρισης Πράξεων Εφαρμογής/Αναλογισμού

 - Γραφείο Τοπογραφικού, Γ.Π.Σ. και Σχεδίου Πόλεως

- Γραφείο Σύνταξης και Διαχείρισης Πράξεων Εφαρμογής/Αναλογισμού και Απαλλοτριώσεων

3) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών-Αυθαιρέτων

Γ. Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Πολεοδομίας είναι οι εξής:

[1] Αρμοδιότητες Τμήματος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών

Το Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών αποτελείται από δύο γραφεία: α) το Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών και β) το Γραφείο Γραμματείας και Πληροφόρησης Γ.Ο.Κ, με τις εξής αρμοδιότητες:

 (α) το Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών και Πληροφόρησης Γ.Ο.Κ.:

1.      Παραλαμβάνει, ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλομένων φακέλων για την έκδοση οικοδομικών αδειών, ελέγχει τις υποβαλλόμενες μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογικές, παθητική πυροπροστασία, μελέτη ενεργειακής απόδοσης)  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά τον έλεγχο των φορολογικών εκδίδει τις οικοδομικές άδειες.
2.      Ελέγχει τις αρχιτεκτονικές, στατικές, υδραυλικές και ηλεκτρο-μηχανολογικές μελέτες, τη μελέτη ενεργειακής απόδοσης, τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και τα σχετικά φορολογικά στοιχεία για την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικών αδειών βιομηχανικών κτιρίων, κατά τις ρυθμίσεις της σχετικής νομοθεσίας.
3.      Αναθεωρεί και ενημερώνει τις οικοδομικές άδειες, εγκρίνει εργασίες μικρής κλίμακας, άδειες περιτοίχισης, κατεδάφισης, κοπής δένδρων, εκσκαφών φωτοβολταϊκών κλπ.  και τηρεί όλα τα απαιτούμενα σχετικά στατιστικά στοιχεία και αρχεία των οικοδομικών αδειών.
4.      Ελέγχει το σύννομο εκδοθεισών οικοδομικών αδειών και προβαίνει σε διακοπή εργασιών ή ανάκληση αδειών, αν απαιτείται.
5.      Εφαρμόζει τη νομοθεσία για τον καθορισμό μεμονωμένων κτιρίων ή των περιοχών, εντός των οποίων οι όψεις των κτιρίων πρέπει να αποπερατώνονται μέσα σ’ έξι έτη από την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή της ανωτέρω απόφασης.
6.      Χορηγεί την άδεια εγκατάστασης δομικής ή μηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση κεραίας σταθμού στην ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 24 α΄ του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α΄), όπως ισχύει, και  την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες.
7.      Ελέγχει την εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που αφορά στις αμοιβές των μηχανικών (άρθρο 340 Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, ΦΕΚ 580/99).
8.      Χαρακτηρίζει τα επικίνδυνα κτίσματα και κινεί τη διαδικασία κατεδάφισης των επικινδύνων κτισμάτων, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.
9.      Γνωμοδοτεί για παρέκκλιση από τους όρους δόμησης κατασκευής κτιρίων που προορίζονται για γεωκτηνοτροφικές, γεωπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις, καθώς και για εγκαταστάσεις αποθήκευσης λιπασμάτων, φαρμάκων, ιχθυοτροφών, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων, στεγάστρων σφαγής ζώων και δεξαμενών από οποιοδήποτε υλικό (σε συνεργασία με τις υπηρεσίες Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας).

10.  Παρέχει γενικές πληροφορίες προς τους πολίτες αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία και τις δραστηριότητες της Δ/νσης, την ορθή εφαρμογή του Γ.Ο.Κ. και των ειδικότερων διατάξεων που σχετίζονται με την οικοδόμηση. Δίδει γραπτές απαντήσεις σε αιτήματα δημοτών.

 (β) το Γραφείο Γραμματείας:

  1. 1.      Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Πολεοδομίας και όλα τα Τμήματα της (τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου Οικοδομικών Αδειών, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού, κλπ).
  2. 2.      Μεριμνά για τη σύγκληση και γραμματειακή υποστήριξη των επιτροπών-συμβουλίων που προβλέπονται από την πολεοδομική νομοθεσία.
  3. 3.      Μεριμνά για τη συγκέντρωση της νομοθεσίας και νομολογίας και ταξινόμηση των εκάστοτε διατάξεων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πολεοδομίας.

 [2] Αρμοδιότητες Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών-Διαχείρισης Πράξεων Εφαρμογής/Αναλογισμού

 Το Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών - Διαχείρισης Πράξεων Εφαρμογής/ Αναλογισμού αποτελείται από δύο γραφεία : α) το Γραφείο Τοπογραφικού, Γ.Π.Σ. και Σχεδίου Πόλεως και β) το Γραφείο Σύνταξης και Διαχείρισης Πράξεων Εφαρμογής / Αναλογισμού και Απαλλοτριώσεων, με τις εξής αρμοδιότητες:

 (α) το Γραφείο Τοπογραφικού, Γ.Π.Σ. και Σχεδίου Πόλεως:

1.      Παρακολουθεί την εξέλιξη των ρυθμιστικών σχεδίων και των πολεοδομικών μελετών για την επέκταση/τροποποίηση των σχεδίων πόλεων στην περιοχή του Δήμου.
2.      Μελετά και εισηγείται για τις ανάγκες τροποποιήσεων/αναθεώρησης των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων στην περιοχή του Δήμου. Προτείνει τις αλλαγές στους όρους δόμησης.
3.      Μελετά και εισηγείται την προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης ορισμένης περιοχής.
4.      Εκπονεί ή εισηγείται την ανάθεση σε τρίτους, μελετών που αφορούν στην πολεοδομική και οικιστική ανάπτυξη με την τροποποίηση-επέκταση του αντίστοιχου σχεδίου, των μελετών πράξεων εφαρμογής, του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ), του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΑΑΠ), την αρχιτεκτονική μορφή και ανάδειξη κτιρίων ή μνημείων που βρίσκονται στα όρια του Δήμου.
5.      Ελέγχει την εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι εφαρμογές αυτές περιλαμβάνουν ιδίως:

-Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος πριν την έγκριση των πινακίδων εφαρμογής.
-Τη σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογής και διαγραμμάτων διαμορφωμένης κατάστασης.
-Τον έλεγχο τοπογραφικών διαγραμμάτων που προορίζονται για σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως και αναλογισμού ή πράξεων εφαρμογής.
-Την επίβλεψη τοπογραφικών μελετών και μελετών Πράξεων Εφαρμογής Σ.Π.
-Τη σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής-Αναλογισμού.
-Την εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα.
-Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος, κατά το άρθρο115 Κ.Β.Π.Ν.
-Την εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων επί του εδάφους κατά την πρόβλεψη της παρ.1 του άρθρου 155 Κ.Β.Π.Ν.

6.      Τηρεί αρχεία χαρτών και ρυμοτομικών διαγραμμάτων, όρων δόμησης, διαγραμμάτων και πράξεων εφαρμογής, πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού, πολεοδομικών μελετών, κ.α.
7.      Ελέγχει την αρτιότητα και οικοδομησιμότητα όλων των οικοπέδων για τα οποία αιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας ή σχετικών βεβαιώσεων.

 (β) το Γραφείο Σύνταξης και Διαχείρισης Πράξεων Εφαρμογής/Αναλογισμού και Απαλλοτριώσεων:

1.      Διαχειρίζεται τις πράξεις εφαρμογής/αναλογισμού μετά την κύρωση τους ως προς την απαλλοτρίωση των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων και την διαχείριση εισφορών. Συνεργάζεται με την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για την επιβολή και είσπραξη των εισφορών σε  χρήμα και τη Νομική Υπηρεσία όταν απαιτείται.
2.      Έχει την επιμέλεια της σύνταξης κτηματογραφικών διαγραμμάτων (για τη σύνταξη πράξεων αναλογισμού αποζημιώσεων) σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε προδιαγραφές για την τροποποίηση του Σχεδίου Πόλης, που εισηγείται ο Δήμος Χανίων. Συντάσσει τοπογραφικά και ρυμοτομικά διαγράμματα κοινόχρηστων χώρων.
3.      Προγραμματίζει, προωθεί τις απαλλοτριώσεις μετά από καθορισμό αξιολογικών κριτηρίων με βάση τις ανάγκες της πόλης και συντάσσει πίνακα προτεραιότητας υλοποίησης των διαταγμάτων ρυμοτομίας.
4.      Μεριμνά για την διαδικασία απαλλοτρίωσης χώρων και των επικειμένων ακινήτων, όπου έχουν συνταχθεί, κυρωθεί και μεταγραφεί πράξεις αναλογισμού ή πράξεις εφαρμογής για την δημιουργία χώρων κοινωφελών χρήσεων που προκύπτουν σε εφαρμογή του σχεδίου πόλεως, ή όπου προκύπτουν υποχρεώσεις του Δήμου από τη διαχείριση των πράξεων εφαρμογής. Κοινοποιεί τις πράξεις στους θιγμένους όπου επισπεύδων είναι ο Δήμος, σε συνεργασία με την νομική υπηρεσία του Δήμου.
5.      Έχει την αρμοδιότητα ογκομέτρησης των κτιρίων που ρυμοτομούνται και απαλλοτριώνονται. Συντάσσει τις σχετικές εκθέσεις. Τηρεί το σχετικό αρχείο και παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες στους Δημότες.
6.      Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τακτοποίηση οικοπέδων, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύνταξης της κύρωσης των σχετικών πράξεων τακτοποίησης.

 [3] Αρμοδιότητες Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών-Αυθαιρέτων

 Το Τμήμα  Ελέγχου Κατασκευών-Αυθαιρέτων:

1.      Προβαίνει σε έλεγχο των κατασκευών ώστε να διαπιστώνεται η εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων των αντίστοιχων οικοδομικών αδειών.
2.      Προβαίνει σε έλεγχο της κατασκευής αυθαίρετων κτισμάτων και στον χαρακτηρισμό αυτών σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία.  
3.      Σε περιπτώσεις διαπίστωσης κατά τους ανωτέρω ελέγχους παραβάσεων, προβαίνει  σε  επιβολή  προστίμων ή άλλων προβλεπομένων κυρώσεων κατά την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία. Διαβιβάζει τυχόν ενστάσεις στην Επιτροπή Αυθαιρέτων για εκδίκαση και τηρεί το σχετικό αρχείο.
4.      Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τον γενικό οικοδομικό κανονισμό και τις οικοδομές που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία.
5.      Χορηγεί βεβαιώσεις νομιμότητας σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία (π.χ. κύριας χρήσης κτισμάτων προϋφιστάμενων του 1955, συνδέσεως με δίκτυα κοινής ωφέλειας, κλπ), καθώς και βεβαιώσεις για άδεια λειτουργίας καταστημάτων μετά από σχετικό έλεγχο.
6.      Εξετάζει καταγγελίες για αυθαίρετα κτίσματα, διενεργεί αυτοψίες, συντάσσει εκθέσεις αυτοψίας αυθαιρέτου και επιβάλλει τα σχετικά πρόστιμα.
7.      Μεριμνά για την εξέταση των ενστάσεων κατά εκθέσεων αυτοψίας αυθαιρέτων από την επιτροπή αυθαιρέτων.
8.      Συντάσσει τις καταστάσεις των προστίμων και κινεί την διαδικασία βεβαίωσής τους στο ταμείο του Δήμου.
9.      Κινεί τις διαδικασίες εξαίρεσης από κατεδάφιση αυθαιρέτων  κτισμάτων (άρθρο 9 παρ. 8 Ν.1512/1985, άρθρο 8 παρ. 5 Ν. 1512/1985). Εισήγηση στο Σ.Χ.Ο.Π.- έκδοση απόφασης.

10.  Επιβάλλει κυρώσεις σε περιπτώσεις αλλοιώσεως αρχιτεκτονικών, καλλιτεχνικών και στατικών στοιχείων διατηρητέων κτιρίων.

11.  Συμμετέχει σε επιτροπή που εξετάζει ενστάσεις κατά εκθέσεων αυτοψίας αυθαιρέτων.

12.  Τηρεί αρχείο αυθαιρέτων κατασκευών, εξαιρέσεων από  κατεδάφιση, ηλεκτροδοτήσεων κ.λ.π.

13.  Εξετάζει τις καταγγελίες για στατικώς επικίνδυνα κτίσματα.

14.  Διενεργεί αυτοψίες και συντάσσει τις σχετικές εκθέσεις επικινδυνότητας.

15.  Επιβάλλει μέτρα ασφαλείας σε οικοδομές.

16.  Επιλαμβάνεται κάθε θέματος σχετικού με την στατική επάρκεια των οικοδομών.

17.  Εξετάζει τα επικίνδυνα κτίσματα από άποψη υγιεινής, θέματα υγρασιών κ.λ.π.

18.  Διαπιστώνει τις βλάβες λόγω υγρασίας, στατικής ανεπάρκειας φέροντος οργανισμού.

19.  Διαπιστώνει την επικινδυνότητα των οικοδομών (έλεγχο στατικής επάρκειας, ασφάλειας, κ.α.).

20.  Ελέγχει μελέτες αποκατάστασης επικινδύνως ετοιμόρροπων.

21.  Εισηγείται αρμοδίως για τα επικινδύνως ετοιμόρροπα. Παραπέμπει σε σχετική επιτροπή.

22.  Συμμετέχει στην αρμόδια κατά τόπο επιτροπή επικινδύνων ετοιμόρροπων οικοδομών.

23.  Προβαίνει στην κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων με κατάλληλο συνεργείο του Δήμου.  

24.  Εγκρίνει της εργασίες αποκατάστασης και προβαίνει σε άρση της επικινδυνότητας μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών.

25.  Συμμετέχει στην οργάνωση και διαχείριση συνεργείων ελέγχου και αποτίμησης  ζημιών σε κτίρια και εγκαταστάσεις μετά από σεισμό η άλλες θεομηνίες.

26.  Σε περιπτώσεις διαπίστωσης κατά τους ανωτέρω ελέγχους παραβάσεων, εισηγείται   την επιβολή  προστίμων ή άλλων προβλεπομένων ποινών κατά την κείμενη νομοθεσία.

27.  Τηρεί αρχείο εκθέσεων επικινδύνων και ετοιμόρροπων κτιρίων.

28.  Μεριμνά για την αποστολή  ετησίων καταστάσεων  των εκθέσεων επικινδύνων  στο ΥΠΕΚΑ.