Είσοδος      |     
Ο Δήμος
Επιτροπές

Επιτροπές Δήμου Χανίων 2024-2028


Δημοτική Επιτροπή (Υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: Ψ99ΕΩΗ5-ΨΓΔ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων)

Σχολική Επιτροπή Α' Βάθμιας Εκπαίδευσης (Υπ' αριθμ. 26/2024 (ΑΔΑ: 914ΔΩΗ5-4ΣΧ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων)

Σχολική Επιτροπή Β' Βάθμιας Εκπαίδευσης (Υπ' αριθμ. 27/2024 (ΑΔΑ: ΨΡ7ΚΩΗ5-ΠΕΨ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων)

Επιτροπή Συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών & αμφισβητήσεων

(Υπ' αριθμ. 10/2024 (ΑΔΑ: 6Ζ71ΩΗ5-ΔΒ9) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων)

Εκτιμητική Επιτροπή κινητών & ακινήτων πραγμάτων (αρ.199 παρ.2, 186 παρ. 5 ΔΚΚ και του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81) (Υπ' αριθμ. 11/2024 (ΑΔΑ: 6Ρ6ΓΩΗ5-ΠΗΝ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων)

Επιτροπή διενέργειας δημοπρασίας και αξιολόγησης προσφορών (Υπ' αριθμ. 12/2024 (ΑΔΑ: 62ΟΩΩΗ5-ΒΔΑ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων)

Επιτροπή του έρθρου 199 παρ. 6 του Ν.3463/2006 (καταστροφής αντικειμένου που δεν έχουν καμία αξία) (Υπ' αριθμ. 29/2024 (ΑΔΑ: Ψ92ΔΩΗ5-Η2Η) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων)

Επιτροπή διαχείρισης και λειτουργίας χώρων πολιτισμού (Υπ' αριθμ. 30/2024 (ΑΔΑ: 6ΣΡ0ΩΗ5-Β38) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων)

Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας Δήμου Χανίων (Υπ' αριθμ. 41/2024 (ΑΔΑ: 6ΧΙΣΩΗ5-ΤΦΗ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων)

Συγκρότηση Επιτροπής Πολεοδομικών Θεμάτων (Υπ' αριθμ. 69/2024 (ΑΔΑ: 908ΝΩΗ5-Γ54) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων)

Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ελέγχων και βεβαιώσεων παραβάσεων ιδιωτικών παιδοτόπων Δήμου Χανίων (Υπ' αριθμ. 42/2024 (ΑΔΑ: 6ΦΗ1ΩΗ5-ΨΔΛ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων)