Είσοδος      |     
Ο Δήμος
Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας


Τηλεφωνικός κατάλογος των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας

Α. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας είναι αρμόδια για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων, καθώς και για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου, δημοτικών κοιμητηρίων και σφαγείων, εφόσον υφίστανται τέτοια. Η Διεύθυνση, είναι επίσης αρμόδια για την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και τη συντήρηση των οχημάτων του Δήμου. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. 

 Β. Η οργάνωση των επιμέρους οργανικών μονάδων της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας είναι η εξής:

 1) Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου

- Γραφείο Περιβαλλοντικών Θεμάτων

- Γραφείο Πρασίνου

2) Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

3) Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαριότητας

4) Τμήμα Διαχείρισης, Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων

- Γραφείο Κίνησης Οχημάτων

- Γραφείο Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων

 Γ. Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανωτικών μονάδων της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας είναι οι εξής:

[1] Αρμοδιότητες Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου

 Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου αποτελείται από δύο γραφεία: α) το Γραφείο Περιβαλλοντικών Θεμάτων και β) το Γραφείο Πρασίνου.

 (α) το Γραφείο Περιβαλλοντικών Θεμάτων:

1.          Σχεδιάζει, προγραμματίζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος  στη περιοχή του Δήμου.
2.          Μεριμνά για την προστασία και ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και την καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιοχή του Δήμου σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑ Χανίων.
3.          Παρακολουθεί την εφαρμογή των ρυθμίσεων που αφορούν τις προστατευόμενες περιοχές στη γεωγραφική περιοχή του Δήμου, σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.
4.          Συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς σε τοπικό-περιφερειακό επίπεδο στους τομείς της διαχείρισης συστημάτων στερεών αποβλήτων (σε όλα τα στάδια), αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού (ΔΕΔΙΣΑ-ΦΟΔΣΑ, ΔΕΥΑ Χανίων) για τη διαμόρφωση και καλή λειτουργία μηχανισμών για την βέλτιστη αποκομιδή και διαχείριση των πάσης φύσεως αποβλήτων.
5.          Ελέγχει και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα θέματα αυτά αφορούν ιδίως:

(α) Την ίδρυση  και λειτουργία σφαγείων.

(β) Τον καθορισμό των χώρων για τη δημιουργία  κοιμητηρίων και την παροχή γνώμης για τον καθορισμό χώρων αποτέφρωσης νεκρών.

(γ) Την περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών.

(δ) Την παρακολούθηση προγραμμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (π.χ. του προγράμματος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες ) καθώς και την παρακολούθηση και υλοποίηση κάθε άλλου προγράμματος Περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

(ε) Τη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς σε συνεργασία με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σταθμού. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές, προς καθαρισμό των οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων και αυτοτελών οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, προβαίνει υποχρεωτικά στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων αυτών και βεβαιώνει εις βάρος τους την ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου.

6.          Μελετά, σχεδιάζει, εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρμογή συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στην περιοχή του Δήμου (συστήματα και προγράμματα ανακύκλωσης).
7.          Μεριμνά για τη λήψη μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών.
8.          Μεριμνά για την συνεχή βελτίωση και ενθάρρυνση των διάφορων τομέων του Δήμου για ορθή περιβαλλοντική διαχείριση καθώς και τη συνεχή επαναξιολόγηση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων κατά την εφαρμογή των δραστηριοτήτων τους. Μεριμνά επίσης για τη σύνταξη και την εφαρμογή Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. 

 (β) το Γραφείο Πρασίνου:

1.          Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα, σύμφωνα με τις γενικότερες κατευθύνσεις και συγκροτεί τα συνεργεία για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας.
2.          Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο του συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας.
3.          Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία του Τμήματος.
4.          Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων πρασίνου του Τμήματος.
5.          Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστημάτων και  μέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της ικανοποιητικής συντήρησης των χώρων πρασίνου  του Δήμου.
6.          Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου (τεχνικά μέσα, εργαλεία, λιπάσματα, φάρμακα  κλπ).
7.          Μεριμνά για την ανάπτυξη του Αστικού Πρασίνου παράλληλα με την καλλιέργεια φυτικών ειδών κατάλληλων για την φύτευση των χώρων πρασίνου του Δήμου.  Συνεργάζεται με σχετικούς φορείς για την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων φυτοπροστασίας – λίπανσης κλπ και τηρεί αρχείο φυτοπαθολογίας–φαρμακολογίας–λιπασματολογίας κλπ
8.          Συντάσσει φυτοτεχνικές και αρδευτικές μελέτες για την ανάπλαση των κήπων, δεντροστοιχιών, οδών, πλατειών, πεζοδρόμων σε συνεργασία με το Τμήμα Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
9.          Μεριμνά για την αποδοτική λειτουργία του φυτωρίου του Δήμου και των χώρων αποθήκευσης εργαλείων, λιπασμάτων και λοιπών υλικών.
10.      Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας σε συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Ποιότητας και Οργάνωσης της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.
11.      Διαμορφώνει τα κατάλληλα προγράμματα για τη διενέργεια των εργασιών συντήρησης των χώρων πρασίνου (φυτεύσεις, λίπανση, πότισμα, κλάδεμα  κλπ).
12.      Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση των διαφόρων συνεργείων εκτέλεσης εργασιών συντήρησης πρασίνου και εισηγείται σχετικά προγράμματα αναγκών ανθρώπινου δυναμικού.
13.      Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών συντήρησης πρασίνου και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών.
14.      Καταρτίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού συντήρησης του πρασίνου του Δήμου.
15.      Επιμελείται και επιβλέπει την περιποίηση, τροφοδοσία, υγιεινή διαβίωση των ζώων και πτηνών που ο Δήμος έχει τη φροντίδα τους, όπως αυτών του Δημοτικού Κήπου και της συνοικίας της Νέας Χώρας.

 [3] Αρμοδιότητες Τμήματος Σχεδιασμού, Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Το Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης:

1.          Μελετά την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος συλλογής και μεταφοράς και μεριμνά για την έκδοση της προβλεπόμενης άδειας συλλογής και μεταφοράς.
2.          Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστημάτων και  μέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου.
3.          Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών (οχήματα, τεχνικά μέσα, κάδοι κλπ).
4.          Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών  της καθαριότητας και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας σε συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Ποιότητας και Οργάνωσης της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.
5.          Διαμορφώνει τα κατάλληλα προγράμματα για τη διενέργεια των εργασιών καθαριότητας (αποκομιδή απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών, οδοκαθαρισμός, ειδικά συνεργεία κλπ).
6.          Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση των διαφόρων συνεργείων και εισηγείται προγράμματα αναγκών ανθρώπινου δυναμικού.
7.          Παρακολουθεί και συντονίζει τις ενέργειες για την εφαρμογή των σχεδιασμών και προγραμμάτων που αναφέρονται στα προηγούμενα 1, 2, 3, 5 και 6.
8.          Τηρεί πλήρως ενημερωμένους χάρτες με τα σταθερά σημεία των κάδων απορριμμάτων.  Τηρεί επίσης στοιχεία για τις ημέρες και ώρες αποκομιδής.
9.          Προσδιορίζει τα σημεία και μεριμνά για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και κάδων ανακύκλωσης. Μεριμνά για την καθαριότητα και την καλή κατάσταση των κάδων.
10.      Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών καθαριότητας και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών.
11.      Παρακολουθεί την διαθεσιμότητα των τεχνικών μέσων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργασιών καθαριότητας και συνεργάζεται με το Τμήμα Συντήρησης Οχημάτων για την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών μέσων που διαθέτει ο Δήμος.
12.      Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων και μεριμνά για την εφαρμογή των προγραμμάτων ανακύκλωσης στο Δήμο.
13.      Καταρτίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού της Διεύθυνσης. 
14.      Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας και τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού, κλπ).

[4] Αρμοδιότητες Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαριότητας

 Το Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαριότητας:

1.          Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Τμήματος Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και συγκροτεί τα συνεργεία για την: α) αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών  και την μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους, β) τον καθαρισμό των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου και τη συγκέντρωση των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.
2.          Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα: α) το έργο της αποκομιδής όλων των απορριμμάτων (οικιακών, βιομηχανικών, λαϊκών αγορών, πλοίων, ιδρυμάτων κλπ) και των ανακυκλούμενων υλικών  και την μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους, β) το έργο του καθαρισμού-σάρωσης των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου και τη συγκέντρωσης των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης, γ) το έργο του καθαριότητας του οδικού δικτύου της Παλιάς Πόλης λόγω της ιδιομορφίας του οδικού δικτύου.
3.          Μεριμνά για την εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία των Δημοτικών Αφοδευτηρίων και εισηγείται για την ανάγκη δημιουργίας νέων. Μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια υλικών καθαριότητας, καταρτίζει δελτίο κόστους για τους καθαρισμούς και προτείνει τρόπους βελτίωσης.
4.          Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχημάτων και τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Τμήματος.
5.          Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων αποκομιδής των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών και ενημερώνει σχετικά το Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
6.          Τοποθετεί τους κάδους και τα απορριμματοδοχεία σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος  Σχεδιασμού, Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.  Μεριμνά για το πλύσιμο και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων και των απορριμματοδοχείων συγκέντρωσης των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών.
7.          Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί παρεμφερείς εργασίες όπως η περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων, ο καθαρισμός από παράνομες αφίσες, πανό και διαφημίσεις, ο καθαρισμός εγκαταλελειμμένων οικιών, ρύπανσης από τυχαία περιστατικά (π.χ. τροχαία ατυχήματα, πυρκαγιές) κλπ. 
8.          Οργανώνει ειδικά συνεργεία απολυμάνσεων (εντομοκτονίας, μικροβιοκτονίας, μυοκτονίας, κλπ) για την απολύμανση Δημοτικών κτιρίων/χώρων, κτιρίων/χώρων δημοτικού ενδιαφέροντος και κοινόχρηστων χώρων. Εποπτεύει την καλή εκτέλεση των εργασιών απολύμανσης Δημοτικών κτιρίων, εγκαταστάσεων και δικτύων από ιδιώτες.
9.          Επιμελείται του καθαρισμού των ακτών.
10.      Έχει την ευθύνη για την περισυλλογή αδέσποτων ζώων σε εφαρμογή του άρθρου 7 του Ν. 3170/2003.
11.      Είναι υπεύθυνο για την απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων μετά την υπόδειξή τους από την Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας.
12.      Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων καθαριότητας του Τμήματος και ενημερώνει σχετικά το Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας. Συλλέγει και τηρεί στατιστικά στοιχεία για τον όγκο απορριμμάτων και τη σύνθεσή τους.

[5] Αρμοδιότητες Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων

 Το Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων αποτελείται από δύο γραφεία: α) το Γραφείο Κίνησης Οχημάτων και β) το Γραφείο Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων.

(α) το Γραφείο Κίνησης Οχημάτων:

1.          Διαχειρίζεται το στόλο των οχημάτων του Δήμου (απορριμματοφόρα, διάφορα αυτοκινούμενα μηχανήματα, φορτηγά και επιβατηγά οχήματα) μεριμνώντας για τη στελέχωσή τους, την ασφάλισή τους και τον εφοδιασμό με όλα τα σχετικά με την κίνηση έγγραφα. 
2.          Εκδίδει τα δελτία κίνησης και τις διαταγές πορείας των οχημάτων, τα συγκεντρώνει για επεξεργασία και ελέγχει την παρουσία του προσωπικού των οχημάτων.
3.          Τηρεί και ενημερώνει ανελλιπώς τα βιβλία που ορίζονται από το Νόμο για την κίνηση των οχημάτων.  Τηρεί χωριστά για κάθε όχημα ειδικό φάκελο, στον οποίο φυλάσσονται με επιμέλεια τα στοιχεία κτήσης, κυκλοφορίας και ασφάλισης.
4.          Χορηγεί τις εντολές για την προμήθεια των καυσίμων και ελέγχει την κανονική παραλαβή τους. Παρακολουθεί και εποπτεύει την κίνηση των οχημάτων του Δήμου, την κατανάλωση καυσίμων και την ανάγκη περιοδικής προληπτικής τους συντήρησης.
5.          Τηρεί στατιστικά στοιχεία της κίνησης, λειτουργίας και κατανάλωσης καυσίμων των αυτοκινήτων των οχημάτων του Δήμου.
6.          Μεριμνά ώστε τα απαιτούμενα για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου αυτοκίνητα να βρίσκονται έτοιμα για κίνηση τις οριζόμενες ώρες χρησιμοποίησής τους.
7.          Εκτελεί κάθε άλλη εργασία που ανάγεται στην κίνηση των αυτοκινήτων του Δήμου.

 (β) Το Γραφείο Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων:

1.          Μεριμνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών και την επισκευή των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
2.          Τηρεί την φυσική αποθήκη και τα αναγκαία βιβλία ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου. 
3.          Σχεδιάζει και εφαρμόζει τα προγράμματα προληπτικής συντήρησης των κάθε είδους οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
4.          Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών  συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων του Δήμου και σε συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Ποιότητας και Οργάνωσης της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.
5.          Είναι αρμόδιο για τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για τη φύλαξη των οχημάτων του Δήμου.
6.          Αναφέρει κάθε ζημιά που προκαλούν ή προκαλείται στα οχήματα του Δήμου και ενεργεί καταλλήλως για τη διεκδίκηση του αντιτίμου των ζημιών. Αναφέρει κάθε διαπιστούμενη ζημιά στα οχήματα από υπαιτιότητα των οδηγών/χειριστών τους.
7.          Διερευνά τις συνθήκες τυχόν ατυχημάτων και μεριμνά για την αποκατάσταση βλαβών και αποτελεσμάτων ατυχημάτων.