Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
GIS Δήμου

Υποδομή Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών - GIS , Geographic Information System


Ο Δήμος Χανίων με γνώμονα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, επενδύει συστηματικά στη δημιουργία των απαραίτητων ψηφιακών υποδομών γεωχωρικών δεδομένων.

Το έτος 2009 υλοποιήθηκε η πρώτη έκδοση για το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) του Δήμου Χανίων. Σκοπός του συγκεκριμένου έργου ήταν η δημιουργία ενός λειτουργικού και επεκτάσιμου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών, το οποίο διεσφάλιζε την αναβάθμιση των υπηρεσιών και την οργάνωση των δεδομένων της Δ/νσης Πολεοδομίας του Καποδιστριακού Δήμου (νυν ΔΕ Χανίων) αλλά και την βέλτιστη εξυπηρέτηση των χρηστών (μηχανικών-δικηγόρων-πολιτών).

Σε συνέχεια της επιτυχημένης λειτουργίας της διαδικτυακής αυτής εφαρμογής GIS για την πόλη των Χανίων, εξαιτίας των σημαντικών αλλαγών στη δομή του Δήμου Χανίων, με κυρίαρχη την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης», αλλά και των τεχνολογικών εξελίξεων στο χώρο των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, ο Δήμος Χανίων προχώρησε στη δημιουργία μιας σύγχρονης Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (SDI), προκειμένου να καλυφθεί το κενό στη διαθέσιμη πολεοδομική πληροφορία μεταξύ της ΔΕ Χανίων και των λοιπών ΔΕ Ακρωτηρίου Ελ. Βενιζέλου, Θερίσσου, Ν. Κυδωνίας Σούδας και Κεραμειών. Η υποδομή παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες αναζήτησης, θέασης και τηλεφόρτωσης των γεωχωρικών δεδομένων, βασιζόμενη σε ανοικτά πρότυπα και ανοικτά λογισμικά, μειώνοντας σημαντικά το κόστος κτήσης και συντήρησης.

Η υποδομή περιλαμβάνει πάνω από 1700 τεκμήρια τα οποία καλύπτουν επιμέρους θεματικές κατηγορίες. Ενδεικτικά, τα νέα δεδομένα αφορούν σε:

  • Σχέδια Πόλης - Ρυμοτομία
  • Πράξεις Εφαρμογής (κυρωμένες, νέες, υπό εκπόνηση)
  • Περιοχές Ιδιωτικής Πολεοδόμησης/ΠΕΡΠΟ
  • Όρια Οικισμών
  • Στοιχεία Δασικών Χαρτών
  • Υποδομές - Δίκτυο Οπτικών Ινών
  • Πολιτική Προστασία
  • Πολιτισμό - Φυσικό Περιβάλλον
  • Υπόβαθρα και διανομές Χαρτών

Το σύστημα τέθηκε σε πιλοτική λειτουργία τον Ιούλιο 2019 και εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες πληροφορίες και λειτουργίες, δεδομένης και της χωρικής αρμοδιότητας των Υπηρεσιών Δόμησης και Τεχνικής Υπηρεσίας πέραν των διοικητικών ορίων του Δήμου Χανίων, στο πλαίσιο της Διοικητικής Υποστήριξης στους υπόλοιπους Δήμους της ΠΕ Χανίων.

Επισημαίνεται ότι το προβολικό σύστημα που χρησιμοποιείται για τα δεδομένα είναι το Eλληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (Ε.Γ.Σ.Α.’87). Το χρησιμοποιούμενο υπόβαθρο είναι της εταιρείας Google. Σημειώνεται ότι μπορεί να εμφανίζονται αποκλίσεις κατά την επίθεση των δεδομένων πάνω στο υπόβαθρο αυτό. Για το λόγο αυτό, είναι σκόπιμο να αξιοποιείται και η δυνατότητα χρήσης του υποβάθρου ορθοφωτογραφιών πολύ μεγάλης κλίμακας (VLSO) για το σύνολο των περιοχών που διατίθενται και ορθοφωτογραφιών μεγάλης κλίμακας (LSO) για το σύνολο της ΠΕ Χανίων, όπως τα δεδομένα αυτά χορηγήθηκαν δωρεάν από τον πρώην ΟΚΧΕ στον Πανελλήνιο Σύλλογο Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών υπό την άδεια Creative Commons (Αναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα).

Το έργο LSO αφορούσε στην παραγωγή έγχρωμων ψηφιακών ορθοφωτογραφιών μεγάλης κλίμακας και των αντίστοιχων ψηφιακών υψομετρικών μοντέλων (DEM). Οι ορθοφωτογραφίες παρήχθησαν από αεροφωτογραφίες περιόδου λήψης 03/2007 – 09/2008 και καλύπτουν το σύνολο της χώρας. Το μέγεθος του εικονοστοιχείου στο έδαφος είναι 0,50m, έχουν διαστάσεις στο έδαφος 4000m X 3000m, χωρίς περιμετρική επικάλυψη, και ακολουθούν τη διανομή ΕΓΣΑ87 κλίμακας 1:5000. Η γεωμετρική ακρίβεια των ορθοφωτογραφιών LSO είναι RMSEx ≤ 1,00m, RMSEy ≤ 1,00m, RMSExy ≤ 1,41m. Η απόλυτη ακρίβεια του προϊόντος είναι ≤ 2,44m, για επίπεδο εμπιστοσύνης 95%.

Το έργο VLSO αφορούσε στην παραγωγή έγχρωμων ψηφιακών «αληθών» ορθοφωτογραφιών (true ortho) πολύ μεγάλης κλίμακας και των αντίστοιχων ψηφιακών υψομετρικών μοντέλων επιφανείας (DSM). Αυτές οι ορθοφωτογραφίες δημιουργήθηκαν με διαδικασίες πλήρους ορθοαναγωγής της αρχικής εικόνας, χρησιμοποιώντας το ψηφιακό μοντέλο επιφανείας, το οποίο συμπεριλαμβάνει, εκτός από τα υψόμετρα του εδάφους, τα υψόμετρα όλων των τεχνικών κατασκευών (κτήρια, γέφυρες, τεχνικά έργα, κλπ). Οι ορθοφωτογραφίες VLSO παρήχθησαν από αεροφωτογραφίες περιόδου αεροφωτογράφησης 05/2007 – 09/2007 και καλύπτουν 58 πόλεις της Ελλάδας συνολικής έκτασης 3.976 Km2. Το μέγεθος του εικονοστοιχείου στο έδαφος είναι 0,20m, με διαστάσεις στο έδαφος 800m X 600m, χωρίς περιμετρική επικάλυψη, και ακολουθούν τη διανομή ΕΓΣΑ87 κλίμακας 1:1000. Η γεωμετρική ακρίβεια των ορθοφωτογραφιών για σημεία στο έδαφος είναι RMSEx ≤ 0,20m, RMSEy ≤ 0,20m, RMSExy ≤ 0,28m, ενώ για σημεία στις οροφές είναι RMSEx ≤ 0,40m, RMSEy ≤ 0,40m, RMSExy ≤ 0,56m.

 Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών

 

  http://gis.chania.gr

Προτάσεις - παρατηρήσεις και σχόλια για διορθώσεις, βελτιώσεις, εμπλουτισμό της υποδομής μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail: gis@chania.gr