Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 13/06/2012 02:06

13/6/2012, Εργασία επισκευής τεσσάρων (4) φωτοαντιγραφικών XEROX, με απευθείας ανάθεση.

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,

 2. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80.

 3. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

 4. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008.

 5. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2012, που προβλέπει πίστωση 20.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 10-6265.002 για «Συντήρηση εξοπλισμού Η/Υ και περιφερειακών  συσκευών». 

 6. Την υπ΄αριθμ. 236/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει πίστωση 20.000,00€ για την παραπάνω δαπάνη

 7. Την υπ’αριθμ. 46024/11-06-2012 Εισήγηση του Τμήματος Πληροφορικής και Νέων

 8. Την υπ’ αρ. 209/14-05-2012 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

 9. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

       Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση, σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, των εργασιών επισκευής τεσσάρων (4) φωτοαντιγραφικών XEROX, προϋπολογισμού 850,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι εργασίες αφορούν στην επισκευή των παρακάτω φωτοαντιγραφικών:

 • Φωτοαντιγραφικό XEROX DOC CENTER 232 DC της Οικονομικής Υπηρεσίας,

 • Φωτοαντιγραφικό XEROX DOC CENTRE 432 DCτης Δ.Ε Καραμιών,

 • Φωτοαντιγραφικό XEROX CopyCenter 232 της Δ.Ε Σούδας και

 • Φωτοαντιγραφικό Xerox Workcentre 245 της Τεχνική Υπηρεσία. 

Τα παραπάνω φωτοαντιγραφικά δεν λειτουργούν λόγω βλάβης ή δυσλειτουργούν, και απαιτείται άμεσα η επισκευή τους. Η επισκευή αφορά στα παρακάτω:   

 • Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα Οικονομικής Υπηρεσία (XEROX DOC CENTER 232 DC):

Εκτός λειτουργίας και απαιτούνται εργασίες Επισκευής Φούρνου-fusing unic

 • Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα Κεραμιών(XEROX DOC CENTRE 432 DC):

      Εκτός λειτουργίας και απαιτείται αντικατάσταση Τροφοδοτικού-power unit

 • Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου (Xerox Workcentre 245):

             Δυσλειτουργεί και απαιτείται εργασία επισκευής Scanner – scanner unit repair

 • Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα Σούδας (XEROX CopyCenter 232):

             Δυσλειτουργεί και απαιτείται αντικατάσταση Τροφοδοσίας Χαρτιού (και Ροδάκια) – paper                        take up rollers repair

Κατάθεση προσφορών από Πέμπτη 13 Ιουνίου έως και Τρίτη 19 Ιουνίου 2012, στις 12.00π.μ., στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά, σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα αναφέρει επάνω : Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για «Εργασία επισκευής τεσσάρων (4) φωτοαντιγραφικών XEROX, με απευθείας ανάθεση».

Επάνω στο φάκελο να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση) ή να μπαίνει η σφραγίδα της εταιρείας όπου υπάρχει.