Είσοδος      |     
Ενημέρωση
ΣΒΑΑ 2014-2020

Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α) Δήμου Χανίων

26.01.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 10:20

Ο Δήμος Χανίων έχει υλοποιήσει κατά το παρελθόν (1996-2013) σημαντικές ολοκληρωμένές παρεμβάσεις στην περιοχή της Παλιά Πόλης Χανίων  

Στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 το εγκεκριµένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΚΡΗΤΗ» προβλέπει τη χρηµατοδότηση Στρατηγικών Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Ο.Χ.Ε.Β.Α.Α.) στα δύο αστικά κέντρα της Κρήτης, Χανίων και Ηρακλείου που έχουν λειτουργική - αστική περιοχή, µε πληθυσµό άνω των 70.000 κατοίκων.

H Στρατηγική ΒΑΑ  :

Α.Βασίζεται στις πραγµατικές αναπτυξιακές ανάγκες της περιοχής παρέµβασης (ΠΠ) βάσει αξιόπιστης χωρικής και δηµογραφικής ανάλυσης 

Β.Προτείνει ένα σύστηµα αλληλένδετων δράσεων που επιδιώκουν την επίτευξη µακροχρόνιας βελτίωσης των οικονοµικών, περιβαλλοντικών, κλιµατικών και δηµογραφικών συνθηκών της ΠΠ, η χρηµατοδότηση των οποίων δύναται να εξασφαλιστεί από διάφορα χρηµατοδοτικά µέσα.

Γ.Συµβάλλει στην ικανοποίηση των ειδικών στόχων του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020 και ως εκ τούτου στην εκπλήρωση των δεικτών, οι οποίοι έχουν προσδιοριστεί στο επίπεδο κάθε µιας από τις επενδυτικές προτεραιότητες που χρηµατοδοτεί τις στρατηγικές.

∆.Είναι ρεαλιστική τόσο ως προς την ικανότητα διαχείρισής της από τον Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆), όσο και ως προς τη δυνατότητα υλοποίησής της από τους εν δυνάµει δικαιούχους των προτεινόµενων δράσεων.

Ε.Περιγράφει µε σαφήνεια τους τρόπους συµµετοχής των κατοίκων της περιοχής, της κοινωνίας των πολιτών και άλλων επιπέδων διακυβέρνησης, τόσο στη φάση του σχεδιασµού, όσο και στη φάση της υλοποίησης της στρατηγικής.

Στο πλαίσιο αυτό εντάχθηκε στο Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α) Χανίων με τίτλο: «Η Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου των Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής συνοχής (ReCODE)».  Για την υλοποίηση της Στρατηγικής ΒΑΑ επιπλέον ο Δήμος Χανίων έχει οριστεί ως Ενδιάµεσος Φορέας (ΕΦ) ΒΑΑ.

Η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, καθώς και οι Αποφάσεις που αφορούν τη σύσταση και τη λειτουργία του Ενδιάμεσου Φορέα (Ε.Φ.) είναι οι εξής:

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ στο πλαίσιο της Στρατηγικής ΒΑΑ

 


ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

 


ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΣΒΑΑ Χανίων

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

https://baa.chania.gr/ 

Έντυπο προβολής παρεμβάσεων 

Σποτ παρουσίασης παρεμβάσεων