Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 08/02/2012 02:02

27/1/12, Ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

Αρ. Πρωτ. :6499 

Ημερ.: 27 / 1/ 2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Χανίων διακηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 1.750.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 23%), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) (σχετική η με αριθμό 17/2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χανίων).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία οικοδομικές εργασίες με προϋπολογισμό 1.079.474,46 ευρώ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα, απολογιστικά ασφάλτου με  Γ.Ε. + Ο.Ε.) και 340.907,52 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα, λοιπές απολογιστικές εργασίες).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς, και τα τεύχη δημοπράτησης από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων, οδός Ανδρέα Παπανδρέου 100, τηλ. 2821029147, 3ος όροφος, μέχρι και την Πέμπτη 16/2/2012. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 21 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τρίτη, και ώρα 10,00 π.μ. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων, οδός Ανδρέα Παπανδρέου 100 τηλ. 2821029147 ή 2821029140.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου. 4 παρ. β και του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις  2η  , 3η και 4η τάξη (εντός νομού και σε ένα δεύτερο της επιλογής της) στην κατηγορία Οικοδομικά και 1η  , 2η και 3η τάξη (εντός νομού και σε ένα δεύτερο της επιλογής της) στην κατηγορία Η/Μ β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελεστεί έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, ύψους είκοσι οκτώ χιλιάδες τετρακόσια δέκα ευρώ και μηδέν λεπτών (28.410,00 €), να ισχύουν τουλάχιστον μέχρι 21-12-2012 και θα απευθύνονται στο Δήμο Χανίων. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2012-2013 του Δήμου Χανίων.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ