Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

10/04/2017, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

05.04.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 11:04

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ΑΔΑ: 67ΚΧΩΗ5-8Υ0
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡ. : ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Δ/ΝΣΗ: ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29 ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                  ΧΑΝΙΑ, 04 / 04/2017
ΤΚ. 73300                                                                                  ΑΡ.ΠΡΩΤ. 17168
ΤΗΛ. 2821 3 41760 FAX:2821341750

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

 

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας δύο συσκευών αυτόνομης πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα στην θάλασσα , προϋπολογισμού 75.981,20ευρώ με το Φ.Π.Α.13%

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός Κυδωνίας 29 , Χανιά ,Ταχ.Κωδ: 73135

Τηλ: 28213 41760, Fax: 28213 41750

E-mail: g-promitheies@chania.gr

 

Ιστοσελίδα: www.chania.gr

Κωδικός NUTS: GR 434

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.chania.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Χανίων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 28213 41760. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

 3. Κωδικός CPV: 33196200-2 Εξοπλισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:προμήθεια δύο συσκευών αυτόνομης πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα στην θάλασσα, προϋπολογισμού 75.981,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ13%. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 672,40€ που αντιστοιχεί στο 1% της καθαρής αξίας της προμήθειας.

  6. Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές.

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: εντός δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως περιγράφεται στην υπ΄αριθμό 205/2017 αναλυτική Διακήρυξη.

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Οχι.

10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

11. Διενέργεια: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

10/ 04 /2017

 

10 /04 /2017

ΩΡΑ: 07:00 π.μ.

03/ 05 /2017

ΩΡΑ: 23:55μ.μ.

 Η διαδικασία αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 4 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή την 09/05/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ

12. Χρόνος ισχύος προσφορών:10 Μήνες

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση: Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 30-7131.028 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 του Δήμου.

15. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

16. Δημοσιεύσεις:

Η παρούσα δημοσιεύεται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης,στο διαδίκτυο στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στον Ελληνικό Τύπο,

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 39649

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.chania.gr στην διαδρομή : Προκηρύξεις

 

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

Μιχάλης Βλαχάκης

Αναλυτικά Η Διακήρυξη με τα τέυχη της

ΤΕΥΔ