Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

10/02/2017, Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη μίσθωση του Τεμένους Γιαλί Τζαμισί του Ενετικού Λιμένα Χανίων

10.02.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 02:02

 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων, βάσει της υπ΄ αριθμ 6/2017 Απόφασης, με θέμα: “Λειτουργία Τεμένους Γιαλί Τζαμισί Ενετικού Λιμένα Χανίων. Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων", ΑΔΑ 7174ΟΕΒΕ- ΔΝΨ και λαμβάνοντας υπόψη το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/8-6-2006) άρθρο 192, ανακοινώνει προς όλους τους ενδιαφερόμενους για την εκμίσθωση του χώρου τα εξής:

1. Ως ημερομηνία έναρξης μίσθωσης καθορίζεται η 4/3/2017 και λήξης η 31/12/2017.

 

2.Βάσει της Απόφασης του Δ.Λ.Τ.Χ. οι ενδιαφερόμενοι για τη μίσθωση του χώρου κατηγοριοποιούνται ως εξής, (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), α) όπου περιγράφεται η σειρά προτεραιότητας β) ανακοινώνεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης των υποβαλλόμενων έως τότε προθέσεων (είτε ημερολογιακά είτε ανά περίοδο) και γ) η ημερομηνία συζήτησης των υποβαλλόμενων έως τότε προθέσεων ανά ομάδα.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

1

Δήμος Χανίων και τα Νομικά του Πρόσωπα

13/2/2016

16/2/2016

2

Σύλλογοι - Σωματεία εικαστικών

17/2/2016

20/2/2017

 

Κρίσεις ομάδας 2

21/2/2017

22/2/2017

 

 

 

 

3

Ζωγράφοι.

23/2/2017

26/2/2017

 

Κρίσεις ομάδας 3

27/2/2017

28/2/2017

 

 

 

 

4

Εικαστικοί γενικότερα

1/3/2017

4/3/2017

 

Κρίσεις ομάδας 4

5/3/2017

6/3/2017

 

 

 

 

5

Χειροποίητες κατασκευές, κ.λ.π.

7/3/2017

10/3/2017

 

Κρίσεις ομάδας 5

11/3/2017

12/3/2017

 

3. Την ημερομηνία συζήτησης (Κρίσεις ομάδας) οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν: α) Την αίτηση για τη μίσθωση του Γιαλί Τζαμισί, β) τη σχετική Υπεύθυνη δήλωση, σε διαφορετική περίπτωση αποκλείονται από αυτή τη φάση.

 

Πρέπει να διευκρινισθεί ότι βάσει της Απόφασης του Δ.Λ.Τ.Χ. οι ενδιαφερόμενοι για τη μίσθωση του χώρου, που ανήκουν στις κατηγορίες (1 – 2), στην αίτηση τους θα πρέπει να αναγράφουν ημερολογιακά την πρόθεση διάρκειας εκμίσθωσης, ενώ για τις υπόλοιπες ομάδες (Γ - Δ - Ε) η πρόθεση θα καταγράφεται ανά περίοδο και όχι ημερολογιακά στο χώρο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Η χρονική περίοδος θα προσδιορίζεται από τα εξής στοιχεία: α) Μήνας β) πλήθος ημερών Γ) πρώτο δεκαπενθήμερο - δεύτερο δεκαπενθήμερο του δηλωθέντος μηνός, π.χ. "Ιούνιος" "ημέρες 7" "πρώτο", που υποδηλώνει ημερομηνίες από περίπου 01/6/2017 έως περίπου 15/6/2017.

 

4. Την ημερομηνία συζήτησης των υποβαλλόμενων έως τότε αιτήσεων (Κρίσεις ομάδας) θα αξιολογηθούν και θα γίνουν τα παρακάτω:

α) Η μοναδική πρόθεση από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο θα κατοχυρώνεται και θα οριστικοποιείται στον πίνακα στο χώρο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, εφόσον έχει καταβάλει το ζητούμενο αντίτιμο μίσθωσης.

β) Εάν υπάρχει επικάλυψη ημερομηνιών οι ενδιαφερόμενοι εκμισθωτές θα επιλέγονται με κλήρωση, που θα γίνεται στα γραφεία της Υπηρεσίας, παρουσία όλων των ενδιαφερομένων (θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στο χώρο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας).

γ) Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν παρουσιασθεί ή δεν καταβάλει το αντίτιμο, αυτοδικαίως αποκλείεται από τη διαδικασία σε αυτή τη φάση.

δ) Μετά το πέρας της διαδικασίας οι υποψήφιοι, οι οποίοι δεν επιλέχθησαν κατά τη διάρκεια της κλήρωσης (περίπτωση επικάλυψης ημερομηνιών), έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν την ημερομηνία, που προκύπτει από την εναλλακτική τους πρόταση (εάν δεν υπάρχει κύρια πρόθεση την ίδια ημερομηνία άλλου υποψήφιου) ή να αιτηθούν μια από τις εναπομένουσες ημερομηνίες. Σε περίπτωση επικάλυψης στις εναλλακτικές ημερομηνίες πάλι θα γίνεται κλήρωση.

ε) Μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης της τελευταίας ομάδας (ομάδα 5), οι εναπομένουσες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν στο κοινό μέσω του site του Δ.Λ.Τ.Χ και η ενοικίαση του χώρου θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας στα γραφεία της Υπηρεσίας.

Περισσότερες πληροφορίες και ανάλυση του τρόπου εισαγωγής στο χώρο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα υπάρχουν στο δικτυακό τόπο του Δ.Λ.Τ.Χ. www.dlx.gr