Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

29/03/2017, Αποχαρακτηρισμός Υ/Χ - Ναρκοπέδια - Περιοχή Κατσαμπάς Χανίων Οδός Δρομονέρου

29.03.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 10:03

 1.   Η 5η ΤΑΞ ΠΖ αφού έλαβε υπόψη:

  α. Το (β) σχετικό, στο οποίο φαίνεται ότι, ο κείμενος στην περιοχή Κατσαμπάς Χανίων (Οδός Δρομονέρου 16-18) , υπ’ αριθμ. 94-1978-002 Υ/Χ (παλαιός αριθμός Υ/Χ 71), καθαρίσθηκε πλήρως και δύναται να αποδοθεί ακίν- δυνα σε ελεύθερη χρήση και κυκλοφορία, από πλευράς υπάρξεως ΕΜ/Μ-Π.

   

  β. Το από 21 Σεπ 16, Πρακτικό Επιτροπής Ελέγχου Άρσεως [(γ) σχετι- κό], του παραπάνω Υ/Χ, στο οποίο αυτή αποφαίνεται επίσης για την απόδοσή του σε ελεύθερη χρήση και κυκλοφορία, από πλευράς υπάρξεως ΕΜ/Μ-Π.

  ΑΠΟΔΙΔΕΙ

  αυτό σε ελεύθερη χρήση και κυκλοφορία, από πλευράς υπάρξεως ΕΜ/Μ-Π.

 2. Η υπάρχουσα σήμανση του Υ/Χ να αφαιρεθεί με μέριμνα του ΤΕΘ Χα- νίων.

 3. Ο παραπάνω Υ/Χ διαγράφεται από το Μητρώο των υπαρχόντων Υ/Χ και εγγράφεται στον Πίνακα Αρθέντων Ν/Π-Υ/Χ με Α/Α 69.

   

 4. Παρακαλούμε για την ενημέρωση των τηρούμενων από εσάς στοιχεί- ων.

 5. Ο Δήμος Χανίων και η Αστυν. Δνση Χανίων, στους οποίους κοινοποι- είται το παρόν, παρακαλούνται για την ενημέρωση των ιδιοκτητών της εκτάσεως που είχε χαρακτηρισθεί ως Υ/Χ και των λοιπών κατοίκων της περιοχής.

   

 6. Χειριστής θέματος: Τχης (ΠΖ) Εμμανουήλ Ντουκάκης, 3ο ΕΓ/Ι, (τηλεφ: 2821025231, 869-5231).

   

   

   

  Ταξχος Γρηγόριος Κοκολάκης

  Ακριβές Αντίγραφο             Διοικητής

       Τχης (ΠΖ) Εμμανουήλ Ντουκάκης

  3ο ΕΓ/Ι