Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

07/04/2017, Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

07.04.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 07:04

 

Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 11η Απριλίου ημέρα M. Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

  1.  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

  1.  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

  1.  

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

  1.  

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

  1.  

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

  1.  

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

  1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

  1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

  1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

10. 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

11. 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

12. 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

13. 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ

14. 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2016 (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2016-2017)

15. 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

16. 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ-2437 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

17. 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-37909, ΜΕ-46553 ΚΑΙ ΜΕ-104886 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ JCB) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

18. 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-71388 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

19. 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΧΒΤ-0142, ΧΒΒ-851 ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 

                                                             

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ