Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

8/6/2017, Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

08.06.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 09:06

 

Eκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 9η Ιουνίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).  

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

 

Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάσει εκτάκτως για την λήψη απόφασης περί καθορισμού αντικειμενικών τιμών και τιμών εκκίνησης δημοπρασίας θέσεων αιγιαλού, λόγω ασφυκτικών χρονικών προθεσμιών, μετά την έκδοση της Απόφασης Υπ. Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12-05-2017 Τεύχος Β’) και την τροποποίηση αυτής με την αριθμ. ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/31.05.2017 (ΦΕΚ 1970/07.06.2017 Τεύχος Β’) ΚΥΑ και μετά τη λήψη της υπ’ αριθμ. 77/07-06-2017 σχετικής απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και δεδομένου ότι θα πρέπει να έχουν αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ οι προκηρύξεις δημοπρασίας μέχρι 23-06-2017.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ