Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

29/9/2017, Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

29.09.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 02:09

 

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 3η Οκτωβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

  1.  

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΓΙΑ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ»

  1.  

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗ ΟΔΩΝ»

  1.  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (2017)»

  1.  

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

  1.  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 52 ΤΟΥ Ν. 4483/2017

  1.  

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

  1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 384/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

  1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

  1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ