Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

9/6/2017, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 14/6/2017

09.06.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 11:06

Tακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 14 του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ έτους 2017, ημέρα ΤETAΡΤΗ και ώρα 09.30 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1. 01/2017 ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Τροποποίηση-αναθεώρηση για Σ.Δ. και λοιπούς όρους δόμησης σε τμήμα των ΟΤ 1, 1α, Γ943 της Εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης Νέας Χώρας (ΦΕΚ 685/Δ/1990).

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ι. ΜΑΡΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

2. 2/2017 ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Γεωμετρική Μεταβολή ακινήτου με ΚΑΕΚ 501500510005 ιδιοκτησίας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, στην Παλιά Πόλη Χανίων.

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ.Ι. ΜΑΡΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

3.3/2017 ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Γεωμετρική μεταβολή ακινήτου ιδιοκτησίας Hugh Nigel Clarke William με επηρεαζόμενα τα γεωτεμάχια με ΚΑΕΚ 501500216015, 501500216014 και την ειδική έκταση με ΚΑΕΚ 50150ΕΚ00159.

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ.Ι. ΜΑΡΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

4. 4/2017 ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ.Ι. ΜΑΡΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

Εισήγηση για έκδοση απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με ακύρωση της με αρ. 9664/24-07-09 (ΦΕΚ 400/ΑΑΠ/13-08-09) Απόφασης Νομάρχη Χανίων, με θέμα “Τροποποίηση Εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλεως Χανίων στα ΟΤ Γ1215 & ΟΤ Γ1218 στην περιοχή Κόκκινο Μετόχι - Χρυσοπηγή του Δήμου Ελ. Βενιζέλου”.

 

5. 5/2017 ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αίτημα του κ. Καποκάκη Χρήστου για προσκύρωση τμημάτων κοινοχρήστων χώρων, στο ακίνητο με κ.κ. 010509 στο ΟΤ184 της περιοχής “Δασύλιο Αγροκηπίου Σούδας”.

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ.Ι. ΜΑΡΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

6.6/2017 ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Συμβιβαστική προσκύρωση στο ακίνητο με κτηματολογικό αριθμό 033216 στο ΟΤ Γ930 του σχεδίου πόλεως “Άγιος Ιωάννης” του Δήμου Χανίων (Παπαδάκης Ανδρέας, Παπαδάκη Άννα & Πετακάκη Μαρία).

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ.Ι. ΜΑΡΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

7.7/2017 ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ.Ι. ΜΑΡΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

Επικαιροποίηση - τροποποίηση της με αρ. 32/2013 και τροποποίηση της με αρ. 1053/2015 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, περί χρηματικών εισφορών ιδιοκτησιών στην περιοχή “ΚΑΛΥΚΑΣ ΙΙ”.

 

8. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ)

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ι. ΜΑΡΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

9. 1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γ. ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

10. 3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γ. ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

11. ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γ. ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΕΥΤΥΧΗΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ