Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

22/03/2017, Πρόσκληση Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπ/σης για την ανάθεση της εργασίας «Βοτανίσματα στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων»

22.03.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 02:03

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ. ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ,

Να υποβάλλει προσφορά για την ανάθεση της εργασίας «Βοτανίσματα στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων», σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Πρασίνου & Καθαριότητας του Δήμου Χανίων και τη συγγραφή υποχρεώσεων και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό που τη συνοδεύουν.

 

Η συνολική δαπάνη για την παραπάνω εργασία έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 9.430,20 € με το Φ.Π.Α. και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους.

 

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 και ώρα 12 το μεσημέρι στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων οδός Κριάρη 40 1ος όροφος.

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) κύρια και επικουρική.

 

δ. Δημοτική Ενημερότητα (από το Δήμο Χανίων)

 

ε. Πτυχίο τμήματος γεωπονίας ή δασολογία Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι, ή υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσληφθεί πτυχιούχος των παραπάνω ειδικοτήτων για την επίβλεψη των εργασιών.

 

 

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 28213-41773, καθώς και στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

 

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων

Κονταξάκης Ευτύχης

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών