Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

15/12/2017, Δημόσια συνεδρίαση Δ.Σ. Χανίων: Στις 19/12/2017

15.12.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 15:15

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 19η του μηνός Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μανώλης Αδοντάκης

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 19/12/2017

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 73662/15-12-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Χανίων {Πρόεδρος}

 2. Έγκριση 2ου/2017 πρακτικού συνεδρίασης της επιτροπής για την ονομασία και μετονομασία οδών και πλατειών Ν. Χανίων (άρθρου 8 του Ν. 3463/2006) στο θέμα 6 παράγραφος (α) {Πρόεδρος}

 3. Έγκριση προϋπολογισμού Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων οικονομικού έτους 2018 {Κουκλάκης}

 4. Έγκριση στοχοθεσίας Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων οικονομικού έτους 2018 {Κουκλάκης}

 5. Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση επιτροπής καθορισμού πολυσύχναστων παραλιών και προϋποθέσεων χορήγησης αδειών θαλάσσιων μέσων αναψυχής {Δήμαρχος}

 6. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων {Δήμαρχος}

 7. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων με αντικείμενο τη διδασκαλία μητρικής γλώσσας {Δήμαρχος}

 8. Παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου Κλαδισού για διεξαγωγή παγκρήτιου πρωταθλήματος καράτε 2018 {Δήμαρχος}

 9. Παραχώρηση 1ου Γυμνασίου Χανίων για την εκδήλωση του SANTA RUN στις 23/12/2017 {Βαρδάκης}

 10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2017 {Μαράκης-Βλαχάκης}

 11. Ορθή επανάληψη της υπ’αριθμ. 714/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και κατ’επέκταση της υπ’αριθμ. 765/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2018 {Μαράκης-Βλαχάκης}

 12. Έγκριση ετήσιου προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Χανίων για το 2018 {Αλιφιεράκη}

 13. Έγκριση πρώτης τροποποίησης της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου με τίτλο “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χανίων” {Αλιφιεράκη}

 14. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την τεχνική ανάλυση και παροχή συμβουλών (χωροθέτησης, περιβαλλοντικής αδειοδότησης) για την υλοποίηση δικτύου πράσινων σημείων στο Δήμο Χανίων, σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (αποφ. Δ.Σ. Χανίων 235/2016) {Αποστολάκη}

 15. Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης Αποκομιδής Απορριμμάτων και Τελικής Διάθεσης αυτών στην Αμερικάνικη Ναυτική Ευκολία Σούδας έτους 2018 {Αποστολάκη}

 16. Έγκριση για την προσωρινή κατάθεση πινακίδων οχημάτων Δήμου Χανίων {Αποστολάκη}

 17. Χορήγηση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ)” στην οδό Θεοτοκοπούλου αρ. 70, κατ’ εξαίρεσιν της υπ’ αριθμ. 566/97 κανονιστικής απόφασης, του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων (ITA SUSANNA’S O’DRISCOLL KUTULAKI) {Κονταξάκης}

 18. Χορήγηση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ)” στην πάροδο Νικηφόρου Επισκόπου αρ. 4, κατ’ εξαίρεση της υπ’ αριθμ. 566/97 κανονιστικής απόφασης, του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων (Σαματά Άννα) {Κονταξάκης}

 19. Λήψη απόφασης περί άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΥΕ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (ΕΠΟΧΙΑΚΟ), ιδιοκτησίας της εταιρείας “ΗΛΙΑΚΗΣ Ν. - ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ Ε. Ο.Ε.”, που βρίσκεται στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ. 142 της ΔΕ Χανίων, για το οποίο είχε εκδοθεί η υπ’αριθμ. 19/2017 απόφαση της επιτροπής Ποιότητας Ζωής {Κονταξάκης}

 20. Προθεσμία καταβολής των οφειλών εισφοράς σε χρήμα βάσει του άρθρου 142 του Ν. 4495/2017 {Κονταξάκης-Μαράκης}

 21. Κίνηση διαδικασίας εκπόνησης μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Κεραμειών Δήμου Χανίων {Μαράκης}

 22. Έγκριση 3ης παράτασης της μελέτης “Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Χανίων και των περιαστικών Δήμων Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας” {Μαράκης}

 23. Έγκριση παράτασης της μελέτης “Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Νέας Κυδωνίας” {Μαράκης}

 24. Έγκριση παράτασης της μελέτης “Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Ακρωτηρίου” {Μαράκης}

 25. Έγκριση υποβολής πρότασης στον άξονα 2 “Αστική αναζωογόνηση 2017” του χρηματοδοτικού προγράμματος “Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου” του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Πράσινο Ταμείο, για το συμβασιοποιημένο έργο “Ανάπλαση Ακτής Παπανικολή περιοχής Νέας Χώρας” {Ξανθουδάκης}

 26. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της υπηρεσίας με τίτλο “Δράσεις σήμανσης και ανάδειξης θεματικών διαδρομών περιοχής ΒΑΑ του Δήμου Χανίων” στα πλαίσια της με κωδικό πρόσκλησης ΒΑΑ_ch_1 (A/A ΟΠΣ:2251 και τίτλο “Δράσεις Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Χανίων – Ομάδα Α” για υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020 {Ξανθουδάκης}

 27. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” στην πρόσκληση 083 Α/Α ΟΠΣ 2419 με τίτλο “Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας” {Ξανθουδάκης}

 28. Έγκριση μελέτης, προϋπολογισμού, τρόπου δημοπράτησης και υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο “Αποκατάσταση ρολογιού Δημοτικού Κήπου Χανίων” στα πλαίσια της με κωδικό πρόσκλησης: ΒΑΑ_ch_1 (A/A ΟΠΣ:2251 και τίτλο “Δράσεις Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Χανίων – Ομάδα Α” της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020 {Ξανθουδάκης}

 29. Έγκριση μελέτης, τρόπου δημοπράτησης και υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο “Διαμόρφωση και οργάνωση χώρων καταφυγής πληθυσμού μετά από σεισμό στην περιοχή Β.Α.Α. Δήμου Χανίων” στα πλαίσια της με κωδικό πρόσκλησης: ΒΑΑ_ch_1 (A/A ΟΠΣ:2251 και τίτλο “Δράσεις Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Χανίων – Ομάδα Α” της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020 {Ξανθουδάκης}

 30. Παραλαβή της αρχιτεκτονικής μελέτης με τίτλο “Μελέτη Διαμόρφωσης Παρατηρητηρίων στο δρόμο προς Μαλάξα” Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}

 31. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή και συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών Κτιρίων και Κοινοχρήστων Χώρων” {Ξανθουδάκης}

 32. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου “Διαμορφώσεις Αυλών Σχολείων” {Ξανθουδάκης}

 33. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου “Επισκευές – Συντηρήσεις Υποδομών Οδών Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου – Κεραμειών έτους 2017” {Ξανθουδάκης}

 34. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Επισκευές συντηρήσεις υποδομών οδών Δ.Ε. Χανίων έτους 2017” {Ξανθουδάκης}

 35. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Επισκευές Συντηρήσεις Υποδομών Οδών Δ.Ε. Θερίσου – Ν. Κυδωνίας έτους 2017” {Ξανθουδάκης}

 36. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού τακτοποιητικού Πίνακα του έργου “Ανακατασκευή της οδού Νίκου Καζαντζάκη” {Ξανθουδάκης}

 37. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Βελτιώσεις Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων και Οδών Περιαστικών Δήμων εκτός Σχεδίου Πόλεως Δ.Ε. Κεραμειών & Δ.Ε. Σούδας” {Ξανθουδάκης}

 38. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού πίνακα του έργου “Οδοποιία εντός Δ.Ε. Χανίων” {Ξανθουδάκης}

 39. Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλάβης για το έργο “Κυκλοφοριακές Παρεμβάσεις και Διαμόρφωση Περιπατητικής Διαδρομής στη περιοχή Αγίων Αποστόλων” {Ξανθουδάκης}

 40. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου “Κατασκευή Υποδομών σε χώρους καταφυγής πολιτικής προστασίας” {Ξανθουδάκης}

 41. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση δημοτικού ιατρείου μικρών ζώων Δήμου Χανίων” {Ξανθουδάκης}

 42. Ανατροπή αναλήψεων έτους 2017 {Βλαχάκης}

 43. Ορισμός επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2018 {Βλαχάκης}

 44. Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων {Βλαχάκης}

 45. Έγκριση διενέργειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας ειδών καθαριότητας – ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων {Βλαχάκης}

 46. Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων {Βλαχάκης}

 47. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών {Βλαχάκης}

 48. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων λόγω αλλαγής ιδιοκτησίας ή λανθασμένης βεβαίωσης και επαναβεβαίωσή τους όπου απαιτείται {Βλαχάκης}

 49. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων μισθωμένων οχημάτων και επαναβεβαίωσή τους όπου απαιτείται {Βλαχάκης}