Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

6/11/2017, Tακτική δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής ΕπιτροπήςΔήμου Χανίων: Στις 7/11/2017

06.11.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 01:11

Tακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 7η Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

 

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Α686/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΛΑΚΚΟΥΒΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ)

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Π38/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ)

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 152 Ν. 3463/2006 ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1450/19-10-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 585/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ)

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗ ΟΔΩΝ» ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (2017)»

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 Κ.Μ. ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΔΙΣΑ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ-2431 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ-2435 ΚΑΙ ΚΗΙ-2479 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΥ-4886 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΥ-7816, ΚΗΙ-2479, ΚΗΥ-7779, ΚΗΙ-2456, ΚΗΥ-7828, ΚΗΥ-7753 ΚΑΙ ΚΗΙ-2447 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ-2480 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ