Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

2/5/2018, Ανακοίνωση Δ.Λ.Τ.Χ. για άδειες απλής χρήσης χώρου υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου)

02.05.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 01:05

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων (Δ.Λ.Τ.Χ.) ανακοινώνει προς όλους τους ενδιαφερόμενους για απόκτηση άδειας απλής χρήσης χώρου υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου) στη χερσαία λιμενική ζώνη του Ενετικού λιμένα Χανίων, σύμφωνα με τον Ν. 2323/95 (ΦΕΚ-145 Α'), άρθρο 1, παράγραφος 8 και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 4264/14, ότι από Δευτέρα 07/05/2018 και από ώρα 09.00 έως και 13.00 μπορούν να προσέρχονται στην Υπηρεσία μας να καταθέτουν τις αιτήσεις τους, η δε λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών είναι την Παρασκευή 11/05/2018, στις 13.00. Τα δικαιολογητικά, που προσδιορίζονται με την υπ΄ αριθμ. 28/2018 ΑΔΑ: ΩΙΒΝΟΕΒΕ-Ο0Χ Απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Χ., θα περιέχονται σε φάκελο αριθμημένα, όπως αυτά περιγράφονται στη συγκεκριμένη Απόφαση.

Μετά την πάροδο της ως άνω ημερομηνίας λήξης ουδεμία αίτηση θα γίνεται δεκτή εκτός αν έχει αποσταλεί ταχυδρομικώς με εμφανή στοιχείο την ημερομηνία και την ώρα παράδοσης στο Ταχυδρομείο.