Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

05/04/2018, Ανακοίνωση για ανανέωση παραγωγών λαϊκών.

05.04.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 02:04

Ο Δήμος Χανίων, στα πλαίσια της με αρ. 1/2018 (αρ. πρωτ. 37698/03-04-2018) εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή περί “Εφαρμογής του Ν. 4497/2017 σχετικά με την άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων”

Κ α λ ε ί :

τους παραγωγούς πωλητές υπαίθριου εμπορίου που δραστηριοποιούνται στον χώρο των λαϊκών αγορών (και την άδεια τους θεωρούν στον Δήμο Χανίων), όπως προσέλθουν στην Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Κριάρη 40, 1ος όροφος με τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να ανανεώσουν τις άδειες τους (εφόσον έχουν λήξει):

 1. Αίτηση συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν κατέχει οποιασδήποτε άλλης μορφής άδεια υπαίθριου εμπορίου. Στη δήλωση αναγράφεται και ο αριθμός Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών, για τους υπόχρεους εγγραφής σε αυτό.

 1. Αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής ΕΛΓΑ.

 1. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010.

 1. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

 1. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS.

 1. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS.

 1. Πιστοποιητικό υγείας.

 1. Δημοτική ενημερότητα.

 1. Για την ανανέωση της άδειας ο παραγωγός πωλητής λαϊκών αγορών καταθέτει υπέρ Δήμου παράβολο ύψους τριών (3) €.

 Ανάλογα με το αντικείμενο των πωλούμενων ειδών πρέπει να κατατίθενται επιπρόσθετα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 10 του Ν. 4497/2017.

 Τα δικαιολογητικά από με αριθμό 3 έως & 7 κατατίθενται με την πρώτη ανανέωση κάθε τρία (3) χρόνια μετά τον Ν. 4497/2018 (δηλαδή 13-11-2017)

 Επίσης παρακαλούνται να προσκομίσουν την πρώτη και μόνο φόρα της ανανέωσης και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

 1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

   

 

 1. Άδεια αυτοκινήτου με το οποίο προσέρχονται στο χώρο της λαϊκής.

 

 1. Αστυνομική Ταυτότητα.

 

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Χανίων, (πληροφορίες κ. Βλαζάκης, τηλέφωνο 28213-41648).

 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΣΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΕΧΟΥΝ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΑΛΛΟ ΔΗΜΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ