Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Τ.Κ. ΘΕΡΙΣΟΥ”

04.09.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 08:09

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο:  “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Τ.Κ. ΘΕΡΙΣΟΥ”

 

Σχετ.: Η υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί «Κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ( Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016»

 

O Δήμος Χανίων, προτίθεται να προβεί στη Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου  “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Τ.Κ. ΘΕΡΙΣΟΥ”, (αρ. Μελέτης 36/2018 της Διευθ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Χανίων) εκτιμώμενης αξίας 74.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) με δικαίωμα συμμετοχής εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. στην Α1 τάξη και άνω στην κατηγορία «ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ» (προϋπολογισμός   59.677,42 € χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

 

Το έργο αφορά , εργασίες αποκατάστασης φθορών στα οδοστρώματα του οδικού δικτύου της Τ.Κ. Θερίσου του Δήμου Χανίων, όπου αυτές απαιτηθούν, προκειμένου να αποκατασταθεί άμεσα η οδική ασφάλεια των υποδομών των οδών και των στοιχείων ασφαλείας της οδού, σε οδούς της αρμοδιότητας μας    

Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.

ΑΡΧΕΙΟ