Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

1/10/2018, Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 5/10/2018

01.10.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 02:10

Τακτική  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 5η  Οκτωβρίου  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 09:30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΠΕΡΙ  ΑΣΚΗΣΗΣ Ή ΜΗ  ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 101/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

2.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΠΕΡΙ  ΑΣΚΗΣΗΣ Ή ΜΗ  ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 645/18 ΑΠΟΦ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

3.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΙΤΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

4.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ  ΑΣΚΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1195/18 ΑΠΟΦ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

5.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 36/18 ΑΠΟΦ.   ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

6.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΜΕΑ ΕΝΤΟΣ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ” 

7.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ”

8.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ – ΠΑΡΚΩΝ (2018)

9.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΤΟΥ ΔΟΠΟΙΠΠ

10.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

11.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                              

 

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ