Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

13/12/2018, Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 17/12/2018

13.12.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 03:12

Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 17η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Μανώλης Αδοντάκης

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 17/12/2018

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 58938/13-12-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 16/2/2018, 2/3/2018, 14/3/2018, 21/3/2018 (ειδική), 21/3/2018 και 28/3/2018 {Πρόεδρος}

 2. Έγκριση προγράμματος επικοινωνιακής προβολής Δήμου Χανίων για το έτος 2019 {Δήμαρχος}

 3. Έγκριση παράτασης της μελέτης «Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Χανίων και των περιαστικών Δήμων Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας»(4η παράταση συμβατικής προθεσμίας) {Δήμαρχος}

 4. Έγκριση παράτασης της μελέτης «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Νέας Κυδωνίας» (6η παράταση συμβατικής προθεσμίας) {Δήμαρχος}

 5. Έγκριση παράτασης της μελέτης: «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Ακρωτηρίου Νομού Χανίων» (5η παράταση συμβατικής προθεσμίας) {Δήμαρχος}

 6. Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έτους 2019 {Δήμαρχος}

 7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων έτους 2018 {Μαράκης}

 8. Συμβιβασμός μεταξύ Δήμου Χανίων και κληρονόμων Νικολάου Μαργιολάκη {Μαράκης}

 9. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΥΔΩΝ Δημ.κη Α.Ε. {Μαράκης}

 10. Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2019 {Μαράκης}

 11. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης στον ΔΟΚΟΙΠΠ {Μαράκης}

 12. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών {Μαράκης}

 13. Διαγραφή οφειλής από τέλος χρήσης υπεδάφους 2015 (ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.) {Μαράκης}

 14. Διαγραφή οφειλών από τέλη περιπτέρου 2015 & 2016 (Γιαννικάκη Στυλιανού) και τέλη περιπτέρου 2016 (Γαβαλά Αργυρώ) {Μαράκης}

 15. Έγκριση προϋπολογισμού της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ έτους 2019 {Χαραλαμπάκης}

 16. Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ έτους 2019 {Χαραλαμπάκης}

 17. Έγκριση ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ έτους 2019 {Χαραλαμπάκης}

 18. Έγκριση έκθεσης ελέγχου ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή – λογιστή της ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ {Χαραλαμπάκης}

 19. Αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ {Χαραλαμπάκης}

 20. Έγκριση προϋπολογισμού του Δημοτικού Γηροκομείου οικονομικού έτους 2019 {Κουκλάκης}

 21. Έγκριση Στοχοθεσίας του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων έτους 2019 {Κουκλάκης}

 22. Εξειδίκευση της πίστωσης για προμήθεια χειμερινών υπνόσακων για τους άστεγους {Αλιφιεράκη}

 23. Τιμητική εκδήλωση του Δήμου Χανίων για τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή Γιάννη Δαμανάκη {Φιωτάκης}

 24. Αποδοχή πίστωσης και ψήφιση δαπάνης, κατανομή της Δ’ δόσης 2018 στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Χανίων και κατανομή πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή Α/θμιας για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου {Βαρδάκης}

 25. Μεταβολές σχολικών μονάδων {Βαρδάκης}

 26. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων {Βαρδάκης}

 27. Αποζημίωση ακινήτου με ΚΚ 100312/Ο.Τ. 1208-1209 στο Σχέδιο Πόλεως «Κόκκινο Μετόχι – Χρυσοπηγή» {Πουλιδάκης-Αποστολάκη}

 28. Αποζημίωση ακινήτων με ΚΚ 0025925/Ο.Τ. 55-60 και 025926/ΟΤ 54-54Α-55 στο Σχέδιο Πόλεως «Κουμπές Νεροκούρου» του Δήμου Χανίων {Πουλιδάκης-Αποστολάκη}

 29. Αποζημίωση επικειμένων στο Ο.Τ. 51, ιδιοκτησία 028115 Σχεδίου Πόλεως «Κουμπές Νεροκούρου» του Δήμου Χανίων {Πουλιδάκης-Αποστολάκη}

 30. Αποζημίωση επικειμένων στο Ο.Τ. 103, ιδιοκτησία 030319 Σχεδίου Πόλεως «Κάτω Σούδα» {Πουλιδάκης-Αποστολάκη}

 31. Εισήγηση επί αποτελέσματος της πρόσκλησης σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση διακήρυξης για τη «Συντήρηση – Επέκταση Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών Δήμου Χανίων, σύμφωνα με το αρ. άρθρο 32 παρ. 2β Ν. 4412/2016 (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ) {Πουλιδάκης}

 32. Αλλαγή Προέδρου επιτροπής Πολεοδομικών Θεμάτων {Πουλιδάκης}

 33. Ορθή επανάληψη της υπ’αριθμ. 817/2018 απόφασης του Δ.Σ. περί έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος Έργων του Δήμου Χανίων έτους 2019 {Ξανθουδάκης}

 34. Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 799/2018 απόφασης του Δ.Σ. περί έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης {Ξανθουδάκης}

 35. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 152/2018 απόφασης του Δ.Σ. ως προς τον εκπρόσωπο του Δήμου Χανίων στην εισηγητική επιτροπή παρακολούθησης της από 10/12/2010 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά τη μελέτη “Αναθεώρηση & επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Χανίων και των περιαστικών Δήμων Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας” {Ξανθουδάκης}

 36. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 151/2018 απόφασης του Δ.Σ. ως προς τον εκπρόσωπο του Δήμου Χανίων στις επιτροπές παρακολούθησης των μελετών: α) Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Νέας Κυδωνίας και β) Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Ακρωτηρίου Νομού Χανίων {Ξανθουδάκης}

 37. Έκφραση γνώμης επί του αιτήματος της εταιρείας ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗΣ ΙΚΕ για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση και ευπρεπισμός υφιστάμενου κρηπιδώματος στη θέση Ταμπακαριά Χανίων, όμορου διατηρητέων κτηρίων» στη περιοχή Ταμπακαριά Χανίων επί της οδού Βιβιλάκη 19-25 της πόλης των Χανίων του Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}

 38. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατεδάφιση κτιρίων έμπροσθεν Βυζαντινού Τείχους» {Ξανθουδάκης}

 39. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές δημοτικών κτιρίων (εκτός σχολικών κτιρίων) Δ.Ε. Χανίων έτους 2018» {Ξανθουδάκης}

 40. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση αθλητικών χώρων 2017» {Ξανθουδάκης}

 41. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Έργο Αποκατάστασης Ζημιών Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δ. Χανίων μετά τις Πλημμυρικές Καταστροφές έτους 2017» {Ξανθουδάκης}

 42. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων Σχεδίων Πόλεως Δ.Ε. Σούδας» {Ξανθουδάκης}

 43. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων – χρήση 2016» {Ξανθουδάκης}

 44. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή οδικού δικτύου Δήμου Χανίων» {Ξανθουδάκης}

 45. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων & υποδομών» {Ξανθουδάκης}