Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

08-02-2019 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 12-02-2019

08.02.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 01:02

Τακτική  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 12η  Φεβρουαρίου  ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚ/ΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ

 

2.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 152 ΤΟΥ Ν. 3463/2006 ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1784/10-12-2018 ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΣ Α.Δ.Κ.  ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 582/18 ΑΠΟΦ. Ο.Ε. ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ»

 

3.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ι.Μ.Κ.Α.)

 

4.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 

5

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ) ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ»

 

6

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

 

7

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                              

 

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ