Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

4/4/2019, Διαδικασία παραχώρησης σημείου πρόσδεσης σκάφους & τοποθέτησης σταντ στη χερσαία λιμενική ζώνη

04.04.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 02:04

Σε εφαρμογή της απόφασης 14/2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, καλούμε τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες, ιδιοκτήτες ημεροπλοίων, που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων, να υποβάλουν την αίτηση τους για τη παραχώρηση σημείου πρόσδεσης του σκάφους τους και στη συνέχεια χώρου τοποθέτησης σταντ στη χερσαία λιμενική ζώνη.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είναι την 8-4-2019 και η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι την 12-4-2019.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει σύμφωνα με την υπ' αριθ. 14/2019 απόφαση να υποβληθούν μαζί με την αίτηση είναι :

1. Υπεύθυνη δήλωση για την αποδοχή και την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπει η υπ' αριθ. 14/2019 απόφαση.

2. Βεβαίωση μη οφειλής στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.

3. Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο Χανίων.

4. Πιστοποιητικό εθνικότητας.

5. Πιστοποιητικό γενικής επιθεώρησης ή πιστοποιητικό ασφαλείας του σκάφους εν ισχύ.

6. Βεβαίωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου ότι το συγκεκριμένο σκάφος που αναφέρεται στην αίτηση δύναται να προσδέσει και ελλιμενισθεί με ασφάλεια στις θέσεις που αιτείται.

Μετά τον καθορισμό του σημείου πρόσδεσης με την προβλεπόμενη στην απόφαση 14/2019 Δ.Σ. διαδικασία, θα υποβληθούν σε επόμενη φάση (εντός δύο εργασίμων ημερών) οι αιτήσεις για την άδεια παραχώρησης του κοινόχρηστου χώρου 1 τ.μ. για την τοποθέτηση σταντ και ομπρέλας στη χερσαία λιμενική ζώνη όπου θα περιλαμβάνεται και κάθε θέση πρόσδεσης και ελλιμενισμού του κάθε σκάφους.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει σύμφωνα με την απόφαση να υποβληθούν μαζί με την αίτηση είναι:

1. Παραστατικό για την είσπραξη του προβλεπόμενου ετήσιου ανταλλάγματος 1500€/για το ημερολογιακό έτος 2019 σύμφωνα με την απόφαση 120/2018 «Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων έτους 2019». Η παραχώρηση του ανωτέρω κοινόχρηστου χώρου θα γίνεται βάσει του άρθρο 24 του Ν. 2971/2001 και θα είναι χρονικής διάρκειας ενός έτους.

2. Σύμφωνη γνώμη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων.