Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

13/8/2019, Προκήρυξη δημόσια σύμβασης έργου "Διαμόρφωση οδών σχεδίου πόλεως Δ.Ε. Χανίων"

13.08.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 12:08

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 (ΆΡΘΡΟΥ 122 Ν.4412/2016, ανοικτή διαδικασία)

 

1.       Επωνυμία και Διευθύνσεις:

Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Χανίων / Διεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων

Ταχ. Δ/νση: Γρηγορίου Ε΄ 50, Τ.Κ. 73135 Χανιά , Ελλάδα                             

Κωδικός NUTS: EL434 (Χανιά)

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dimos@chania.gr / mlygidaki@chania.gr

Δ/νση στο διαδίκτυο: www.chania.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες: Μαριάννα ΛΥΓΙΔΑΚΗ  (τηλ. 28213-41720  FAX: 28210-41716).

2.       Επικοινωνία:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης  www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Δήμου Χανίων www.chania.gr (Προκηρύξεις).

3.       Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: ΟΤΑ Α’ βαθμού

4.       Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών.

5.       Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV:  45233120-6

6.       Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ

7.       Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL434 (Χανιά)

8.       Τίτλος έργου:  Διαμόρφωση οδών σχεδίου πόλεως Δ.Ε. Χανίων  

9.   Σύντομη Περιγραφή:

Θα πραγματοποιηθούν εργασίες ανακατασκευής  και διάνοιξης οδών στη πόλη Χανίων και συγκεκριμένα στις περιοχές : Νέας Χώρας, Παχιανά ΙΙ, Αγίου Λουκά, Καλυκά, Λενταριανών, Χαλέπας και Προφήτη Ηλία, της Δημοτικής Ενότητας Χανίων.

10.   Εκτιμώμενη συνολική αξία: 1.612.903,22 €  χωρίς ΦΠΑ (1.999.999,99 € με 24% Φ.Π.Α.)

11.   Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές

12.   Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

13.   Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία  έργων οδοποιίας και ηλεκτρομηχανολογικών και που είναι εγκατεστημένα :

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το άρθρο 22 της διακήρυξης.

Κριτήρια επιλογής:  Κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν,την τεχνική ικανότητα, και την  οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια,  όπως αυτή ορίζεται  από το Π.Δ. 71/19 στην κατηγορία έργων  οδοποιίας και ηλεκτρομηχανολογικών.

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  για έργα κατηγορίας: 2η τάξη και άνω  για έργα κατηγορίας οδοποιίας και στην 1η  τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση της σχετικής βεβαίωσης εγγραφής υποβάλλεται η βεβαίωση εγγραφής  στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)  για έργα κατηγορίας: 2η τάξη και άνω  για έργα κατηγορίας οδοποιίας και στην 1η  τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών.

14.   Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016.

15.   Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

16.   Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ), άρθρο 95 παρ. 2.α  του Ν.4412/2016.

17.   Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 06/09/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:.00 πμ..

18.   Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών 3 εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής

19.   Χρόνος ισχύος προσφορών:

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν.  4412/2016, για διάστημα εννέα (09) μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

20.   Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής  αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13/09/2019. ημέρα Παρασκευή, και ώρα 11:00 πμ.

21.   Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

22.   Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984( Α΄188).

23.   Γίνεται  δεκτή ΜΟΝΟ  η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών

24.   Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από "Σχέδιο πόλεως" . Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

25.   Διαδικασίες Προσφυγής:

Προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα και με το άρθρου  4.3 της Διακήρυξης.

26.   Άλλες πληροφορίες:

Εγγύηση Συμμετοχής:

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016 και του άρθρου 15 της διακήρυξης, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των των τριάντα δύο χιλιάδων διακόσια πενήντα οκτώ ευρώ  (32.258,00 €) .

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Για να λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το ΣΧΕΔΙΟ του έντυπου οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ, επιλέξτε τον αριθμό διακήρυξης  13/2019 και συμπληρώστε τα υποχρεωτικά πεδία.