Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

26/2/2019, Άσκηση εκλογικού δικαιώματος για τους Ευρωπαίους πολίτες

26.02.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 03:02

Δικαίωμα να εκλέγουν τις δημοτικές και κοινοτικές αρχές έχουν και οι πολίτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. (παρ.2 άρθρο 10 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 7 του N. 4555/18).

Συνεπώς στις εκλογές του Μαΐου 2019 θα ασκήσουν το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και οι πολίτες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στη χώρα µας χωρίς την προϋπόθεση απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο πδ 133/1997 (Α΄ 121), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά την ενσωμάτωση στην ελληνική νοµοθεσία οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/77029/24.12.2018)

Στις ευρωεκλογές οι πολίτες της Ένωσης µπορούν να ασκήσουν τα πολιτικά τους δικαιώµατα είτε στο κράτος µέλος καταγωγής είτε στο κράτος µέλος κατοικίας. ∆εν είναι επιτρεπτό όµως να ψηφίσουν περισσότερο από µία φορά κατά τις ίδιες εκλογές.

Οι πολίτες της Ένωσης που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν στις εκλογές του Μαΐου 2019, είτε αυτοδιοικητικές είτε ανάδειξης των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οφείλουν να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του δήμου του τόπου κατοικίας τους το αργότερο μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2019.