Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

14/3/2019, Έναρξη υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο επίδομα στέγασης

14.03.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 02:03

Από την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 είναι ανοιχτή η διαδικτυακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους για ένταξη στο προνοιακό πρόγραμμα Επιδότησης Ενοικίου για τα νοικοκυριά, που μισθώνουν την πρώτη κατοικία τους, http://epidomastegasis.gr

Η υποβολή Αίτησης γίνεται :

 • είτε απευθείας ηλεκτρονικά με τους προσωπικούς κωδικούς taxis

 • είτε μέσω του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Χανίων (ισόγειο Δημαρχείου, τηλέφωνο: 2821341689) και στο Κέντρο Κοινότητας – Παράρτημα Ρομά (στο πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Σούδας απέναντι από την Εθνική Τράπεζα, τηλέφωνο: 28213 – 41688).

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης :

α. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: κάθε ενήλικο άτομο, που διαμένει μόνο του σε κατοικία και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών, που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης κατάρτισης

β. Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: όλα τα άτομα, που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη. Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσσονται: α) φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, με την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία είχε δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, και β) τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών, που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους.

Δικαιούχος: το ενήλικο άτομο, που έχει υποβάλλει αίτηση για λογαριασμό του νοικοκυριού, η οποία έχει εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του Ο.Π.Ε.Κ.Α.

Συνολικό εισόδημα: το πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα από κάθε πηγή προέλευσης προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, που εισπράχθηκε από όλα τα μέλη του νοικοκυριού, κατά το τελευταίο φορολογικό έτος. Στο συνολικό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο.

Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα

Τα νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα, εφόσον διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία ή επιβαρύνονται με το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας, δεν εντάσσονται στις εξαιρέσεις υπαγωγής του άρθρου 11 της παρούσης και πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα εισοδηματικά, περιουσιακά και κριτήρια διαμονής:

Εισοδηματικά κριτήρια

 • Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού, όπως υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 8.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού.

 • Στη μονογονεϊκή οικογένεια, καθώς και σε νοικοκυριό με απροστάτευτο/α τέκνο/α για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 8.000 ευρώ.

 • Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 24.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

 1. Έντυπο Συναίνεσης (με ΑΜΚΑ και ΑΦΜ συμπληρωμένα για όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού και το γνήσιο της υπογραφής για όλους εκτός από τον αιτούντα)

 2. Μισθωτήριο συμβόλαιο σε ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες μετά την έγκριση για λήψη του επιδόματος

 3. Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ

 4. Φωτοτυπία IBAN

 5. Σε περίπτωση που η σύνθεση του νοικοκυριού είναι διαφορετική από αυτήν που εμφανίζεται από τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε επίσημου δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (π.χ. πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου, πιστοποιητικό γάμου, κτλ.)

 6. Σε περίπτωση που ο αιτών ή ενήλικο μέλος του νοικοκυριού είναι αλλοδαπός, κι εφόσον τα στοιχεία της άδειας παραμονής του δεν αντλούνται μέσω των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, απαιτείται η προσκόμιση άδειας διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσής της. ΠΡΟΣΟΧΗ! Δε μπορούν να αιτηθούν οι: 1) αιτούντες διεθνούς προστασίας (αιτούντες άσυλο),
  2) κάτοχοι ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής και 3) όσοι έχουν αιτηθεί για αρχική έκδοση (και όχι ανανέωση) άδειας διαμονής.

 7. Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας προσκομίζεται κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό που τεκμηριώνει ότι ένας μόνο γονέας ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την προσωρινή ή μόνιμη επιμέλεια ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων (ενδεικτικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι είναι άγαμος, σε χηρεία ή διαζευγμένος, ή ο έτερος γονέας κρατείται σε σωφρονιστικό κατάστημα).

 8. Σε περίπτωση οικογένειας με απροστάτευτο/α τέκνο/α προσκομίζεται δικαστική απόφαση ανάθεσης επιμέλειας αυτού/ων σε μέλος του νοικοκυριού (ανήλικα μέλη του νοικοκυριού που είναι ορφανά και από τους δυο γονείς ή που κανείς γονέας δε μπορεί να ασκήσει τη γονική τους μέριμνα, λόγω ασθενείας, αναπηρίας, κράτησης ή στρατιωτικής θητείας) και που η επιμέλειά τους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση σε μέλος του νοικοκυριού.