Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

4/04/2019, Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 8/04/2019

04.04.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 03:04

Τακτική  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 8η  Απριλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 60/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 117/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

2.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

3.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜ. 13/2019, 14/2019, 17/2019, 28/2019, 29/2019, 31/2019, 32/2019 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

4.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡ. 782/2018, 783/2018, 784/2018, 785/2018, 786/2018 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

5.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

6.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΤΟΧΙ - ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ

7.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ»

8.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΡΙΘΜ. 66/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

9.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12182)

10.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΛΑΚΟΥΒΑ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13312)

11.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΛΑΚΟΥΒΑ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11712)

12.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΛΑΚΟΥΒΑ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13317)

13.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

14.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 710/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

15.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019  ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 32 παρ.2β Ν.4412/2016 (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ)»

16.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019  ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 32 παρ.2β Ν.4412/2016 (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ)»

17.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ»

18.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ»

19.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.)»

20.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ «ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ