Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

23/04/19, Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 24/04/19

23.04.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 01:04

Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 24η Απριλίου ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 138/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάσει εκτάκτως για την λήψη απόφασης σχετικά με το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης της από 22-04-2019 ένστασης κατά της υπ’ αριθμ. 138/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων. Η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει σχετικά εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ