Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

24/09/2019, Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 25/09/2019

24.09.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 02:09

Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 25η Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134).

 

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ

2.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

3.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

 

Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάσει εκτάκτως για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης καθώς: (α) η άσκηση αγωγής σχετίζεται με θέμα που θα συζητηθεί στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 25ης Σεπτεμβρίου και λόγω της σπουδαιότητας του προκειμένου να συζητηθεί συνολικά, (β) η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών για τον διαγωνισμό καθαριότητας είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2019 και θα πρέπει να ληφθεί εγκαίρως η απόφαση για την ηλεκτρονική απόσυρση της προσφοράς αλλά και να επιστραφεί η έντυπη προσφορά της εταιρείας, ώστε να μπορέσει η εταιρεία να καταθέσει εγκαίρως εκ νέου προσφορά, και (γ) σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19, χωρίς καθυστέρηση θα πρέπει η επιτροπή να αποφασίσει για το θέμα της μετακίνησης του Δημάρχου.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ