Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

22/03/2019, Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 26/03/2019

22.03.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 02:03

Τακτική  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 26η  Μαρτίου  ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

2.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΕ Κ.Χ. ΣΤΟ Ο.Τ. 316Α, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΙΑΜΠΟΥΔΑΚΗ»

3.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

4.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ & ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ) Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΣΟΥΔΑΣ & ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 2019»

5.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ & ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ) Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ & ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ 2019»

6.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ & ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019»

7.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

8.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ – ΧΡΗΣΗ 2019»

9.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΛΑΚΚΟΥΒΑ

10.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡ. 37/2019 ΚΑΙ 38/2019 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

11.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡ. 47/2019 ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ