Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

22/05/2019, Πρόγραμμα εκλογής για τις Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019

22.05.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 09:05

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του ν. 4555/2018  “Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι (Α’ 133) και του άρθρου 154, παρ. 8 του ν. 4600/2019 (Α’ 43).

 2 Την αριθ. 15/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χανίων, όπως διορθώθηκε με την αριθ. 23/2019 όμοιά της και την αριθ. 22/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χανίων, όπως διορθώθηκε με την αριθ. 24/2019 όμοιά της με τις οποίες ανακηρύχθηκαν οι αναφερόμενοι σ' αυτή συνδυασμοί υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, συμβούλων κοινότητας και προέδρων κοινοτήτων για τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.

 

Γνωστοποιούμε ότι

Για τις Δημοτικές και κοινοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019  ανακηρύχθηκαν οι παρακάτω συνδυασμοί υποψηφίων για το Δήμο Χανίων

Πρόγραμμα εκλογής