Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

22/05/2019, Πρόγραμμα εκλογής για την ανάδειξη των αιρετών περιφερειακών αρχών της 26ης Μαΐου 2019

22.05.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 10:05

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο Δήμαρχος

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 125 του ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (Α΄87), όπως  ισχύει.

 

2. . Την αριθ. 28/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, όπως διορθώθηκε με την αριθμ. 45/2019 όμοιά της, με την οποία ανακηρύχθηκαν για τις εκλογές  της 26ης Μαΐου 2019 οι αναφερόμενοι σε αυτήν υποψήφιοι συνδυασμών της εκλογικής περιφερειακής ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης

 

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ο Υ Μ Ε  Ο Τ Ι

 

                Για τις εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών περιφερειακών αρχών της 26ης Μαΐου 2019 ανακηρύχθηκαν οι παρακάτω συνδυασμοί υποψηφίων:

Πρόγραμμα εκλογών