Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

23/12/2019, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΣΑΚΑΚΙ- ΧΑΡΑΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ 2”

23.12.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 13:11

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

(ΆΡΘΡΟΥ 122 Ν.4412/2016, ανοικτή διαδικασία)

 1.       Επωνυμία και Διευθύνσεις:

Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Χανίων / Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης  Δήμου Χανίων

Ταχ. Δ/νση:  25ης Μαρτίου 87, Σούδα Τ.Κ. 73200, Ελλάδα                       

Κωδικός NUTS: EL434 (Χανιά)

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: chapostolopoulou@chania.gr

Δ/νση στο διαδίκτυο: http://www.chania.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες: Αποστολοπούλου Χριστίνα (τηλ. 28213-41215,  FAX: 28210-41211).

2.       Επικοινωνία:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης  www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Δήμου Χανίων www.chania.gr (Προκηρύξεις).

3.       Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: ΟΤΑ α’ βαθμού
4.       Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών.
5.       Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 71351810-4
6.       Είδος Σύμβασης: ΜΕΛΕΤΗ
7.       Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL434 (Χανιά)
8.       Τίτλος μελέτης: “ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΣΑΚΑΚΙ- ΧΑΡΑΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ 2”
9.       Σύντομη Περιγραφή: Η υπό ανάθεση Σύμβαση αφορά στην σύνταξη πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας “Νέα Οριακή” (Π.Ε. 13) & της πολεοδομικής ενότητας “Πασακάκι” (Π.Ε. 15) του Δήμου Μουρνιών & της Κοινότητας Περιβολίων (Ν. Χανίων) η οποία εγκρίθηκε με το από 06-09-1994 Π.Δ. (ΦΕΚ 973/Δ/20-09-94) και τμήματος της πολεοδομικής ενότητας “Παχιανά ΙΙ” η οποία εγκρίθηκε με το από 19-01-1989 Π.Δ. (ΦΕΚ 139/Δ/08-03-1989). Συγκεκριμένα, θα επικαιροποιηθούν οι εργασίες κεφαλαίου Α & Β και θα εκπονηθεί υψομετρική ενημέρωση σε όλους τους δρόμους της περιοχής μελέτης, θα εκπονηθούν οι εργασίες του κεφαλαίου Γ και τέλος θα πραγματοποιηθεί ταυτοποίηση της Πράξης Εφαρμογής με τα στοιχεία του Εθνικού Κτηματολογίου.

Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση της παρούσας, θα καθοριστούν:
α) τα τυχόν τμήματα γης που αφαιρούνται από κάθε ιδιοκτησία, ως εισφορά σε γη,

β) τα τυχόν τμήματα που μετατρέπονται σε χρηματική εισφορά,
γ) η οφειλόμενη εισφορά σε χρήμα (εκπεφρασμένη σε τ.µ.),
δ) οι τυχόν απαιτούμενες τακτοποιήσεις των οικοπέδων,

ε) οι τυχόν απαιτούμενες προσκυρώσεις µη άρτιων η και µη οικοδομήσιμων οικοπέδων,
ζ) οι τυχόν απαιτούμενες προσκυρώσεις ή αποδόσεις καταργούμενων κοινόχρηστων χώρων,
η) οι τελικές ιδιοκτησίες ανά οικοδομικό τετράγωνο,

και τέλος θα γίνει ταυτοποίηση της μελέτης με το Εθνικό Κτηματολόγιο & κωδικοποίηση γεωχωρικών δεδομένων σε μορφή συμβατή με GIS.

10.   Εκτιμώμενη συνολική αξία: 305.000,00 €  χωρίς ΦΠΑ (73.200,00 € Φ.Π.Α. 24% )
11.   Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές
12.   Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τριάντα τρεις (33) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
13.   Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία μελέτης 16 (Τοπογραφικές μελέτες) 12ετούς εμπειρίας και είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασης τους το οποίο είναι:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το άρθρο 18 της διακήρυξης.

Κριτήρια επιλογής:  Κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και την τεχνική & επαγγελματική ικανότητα,  όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 75 του  ν. 4412/2016.

Όσο αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα Μελετητών ή Γραφεία Μελετών στην κατηγορία μελέτης 16 (Τοπογραφικές μελέτες) και οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Όσο αφορά την τεχνική & επαγγελματική ικανότητα οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν:

(α) Για την κατηγορία μελέτης (16) “Μελέτες Τοπογραφίας”, τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας και άνω με πτυχίο Γ΄ τάξης και άνω των Ελληνικών Μητρώων Μελετητών- Εταιρειών/ Γραφείων Μελετών κατά το αρθ. 39 του Ν. 3316/2005 και του ΠΔ 138/2009.

(β) Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εκπόνηση παρόμοιων με την υπό ανάθεση μελετών, οι οποίες είτε εκτελέσθηκαν είτε εκτελούνται με συμβάσεις του υποψήφιου οικονομικού φορέα ή ένωσης οικονομικών φορέων στην οποία να συμμετείχε ο υποψήφιος οικονομικός φορέας κατά την τελευταία 5ετία για την κατηγορία 16, καθώς και το μελετητικό δυναμικό του ως εξής:

Να έχει εκπονήσει κατά την τελευταία πενταετία για την κατηγορία 16, μελέτες Πράξεων Εφαρμογής (και για τους παρέχοντες υπηρεσίες με έδρα εκτός Ελλάδος αντίστοιχες υπηρεσίες) η συνολική αξία των οποίων να υπερβαίνει την προεκτιμώμενη αμοιβή για τις σχετικές εργασίες στην κατηγορία αυτή, δηλαδή τα 265.217,39 € (άνευ ΦΠΑ) οι οποίες και θα έχουν κυρωθεί.   12ετούς εμπειρίας τουλάχιστον.

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016.

14.   Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
15.   Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης είναι η "πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής", σύμφωνα με το ν.4412/2016, που θα προκύψει από τη στάθμιση της βαθμολογίας των τεχνικών και των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων. 
16.   Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 17/01/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 πμ.
17.   Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών 3 εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
18.   Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν.  4412/2016, για διάστημα δέκα τριών (13) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

19.   Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής  αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24/01/2020 ημέρα Παρασκευή, και ώρα 09:00 πμ.
20.   Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
21.   Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984( Α΄188).
22.   Γίνεται  δεκτή ΜΟΝΟ  η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών
23.   Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από έσοδα Δήμου. Προκαταβολή χορηγείται στον ανάδοχο κατά τους όρους των άρθρων 72 και 187 παρ. 2.α του ν.4412/2016.
24.   Διαδικασίες Προσφυγής: Προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα και με το άρθρο 6 της Διακήρυξης.
25.   Άλλες πληροφορίες: 

 Εγγύηση Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016 και του άρθρου 15 της διακήρυξης, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων εκατό ευρώ (6.100,00 €). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

 


Αναλυτική Διακηρυξη

Προκήρυξη

Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης

Συγγραφή υποχρεώσεων

Χρονοδιάγραμμα

Προεκτίμηση Αμοιβής

Προκήρυξη EE/S

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς