Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

21/10/2019, ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

21.10.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 01:10

Σε εφαρμογή του άρθρου 76 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018 ο Δήμος Χανίων θα προβεί στη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, οργάνου με συμβουλευτικές αρμοδιότητες, που συγκροτείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως εμπορικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις, επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς, οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, εργαζόμενοι στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, ενώσεις και σύλλογοι γονέων, αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς, εθελοντικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών, άλλες οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων. Επιπλέον, στην επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν σε αριθμό ίσο με το 1/3 των εκπροσώπων των φορέων, Δημότες.

Οι Δημότες ορίζονται μετά από κλήρωση μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο Δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγραφεί κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Χανίων.

Ένα τουλάχιστο μήνα πριν από τη συγκρότηση της Επιτροπής, ο Δήμαρχος δημοσιεύει υποχρεωτικά με ανάρτηση του στην ιστοσελίδα του Δήμου πρόσκληση προς τους Δημότες για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο.

Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των Δημοτικών Αρχών.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:

- Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

- Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

- Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

- Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.

Κατόπιν των ανωτέρω

καλούνται

Α) οι Φορείς όπως περιγράφονται ανωτέρω που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Διαβούλευσης να εκφράσουν είτε εγγράφως τη βούληση τους μέχρι την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 στο Δημαρχείο Χανίων (Κυδωνίας 29) στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ( τηλ.: 2821341617), είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ds@chania.gr.Β) οι Δημότες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Χανίων και επιθυμούν τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Διαβούλευσης να εκφράσουν είτε εγγράφως τη βούληση τους να εγγραφούν στον ειδικό κατάλογο των δημοτών που τηρείται στο Δήμο μέχρι την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 στο Δημαρχείο Χανίων (Κυδωνίας 29) στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ( τηλ.: 2821341617), είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ds@chania.gr.

Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (Επωνυμία Φορέα/Ονοματεπώνυμο Δημότη, Τηλέφωνο, Διεύθυνση, Τ.Κ., e-mail υποχρεωτικό).

Ειδικά για τους φορείς πρέπει να οριστεί και αναπληρωτής με στοιχεία επικοινωνίας (Ονοματεπώνυμο Αναπληρωτή, Τηλέφωνο, Διεύθυνση, Τ.Κ., e-mail υποχρεωτικό)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΣΗΜΑΝΔΗΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

p1