Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

13/12/2019, Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 18/12/2019

13.12.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 02:12

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 18η του μηνός Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευτύχης Δαμιανάκης

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 18/12/2019

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 59219/13-12-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Έργων Δήμου Χανίων έτους 2020 {Δήμαρχος}

 2. Έγκριση Μνημονίου Ενεργειών Πρόληψης – Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας πλημμυρών – χιονοπτώσεων – παγετών Δήμου Χανίων περιόδου 2019-2020 {Δήμαρχος}

 3. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 658/8-10-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με: α) τη μεταβίβαση δυνάμει δωρεάς μετοχών που ανήκουν στο Δήμο Χανίων επί του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), στο Δήμο Κισσάμου που δεν συμμετέχει σήμερα στο μετοχικό κεφάλαιο της και β) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Χανίων να διενεργήσει εκ μέρους του Δ. Χανίων ως δωρητή, όλες τις απαιτούμενες κατά νόμο διατυπώσεις και διαδικασίες για τη συντέλεση των ως άνω μεταβιβάσεων μετοχών δυνάμει δωρεάς, καθώς και για την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων των μεταβιβάσεων αυτών αφενός στις μεταξύ του δωρητή Δήμου Χανίων και των λοιπών δωρεοδόχων Δήμων σχέσεις, αφετέρου έναντι της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) και των τρίτων {Δήμαρχος}

 4. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σε σπουδάστρια ΙΕΚ (Μπλιάκου Νεφέλη) {Δήμαρχος}

 5. Καθορισμός τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού {Αλόγλου}

 6. Καθορισμός ύψους δικαιώματος εμπορίας πόσιμων υδάτων {Αλόγλου}

 7. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών {Αλόγλου}

 8. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 953/2014 απόφασης του Δ.Σ. περί κανονισμού λειτουργίας επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής {Γιαννακάκης}

 9. Ορισμός επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Χανίων {Γιαννακάκης}

 10. Έγκριση παραχώρησης χρήσης Βρεφονηπιακού Σταθμού Βαμβακόπουλου στον ΔΟΚΟΙΠΠ {Ζερβουδάκη}

 11. Έγκριση παραχώρησης χρήσης έδρας γηπέδου Αγίων Αποστόλων στον ΑΟ Χανίων για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 {Μιχαηλάκης}

 12. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων Δ.Ε. Ακρωτηρίου» {Ξανθουδάκης}

 13. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή της οδού Νίκου Καζαντζάκη» {Ξανθουδάκης}

 14. Παρεμπόδιση – ρύθμιση κυκλοφορίας σε ανώνυμο δρόμο {Χατζηδάκη}

 15. Έγκριση 4ου/2019 Πρακτικού της Επιτροπής του Ν. 3463/2006 άρθρο 199 παρ. 6 (αχρήστου υλικού) {Βλαζάκης}