Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

06/05/2021, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 07-05-2021

06.05.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 14:27

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί διά περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), του αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 εγγράφου Υπ. Εσωτερικών και της Εγκυκλίου 40/20930/31-03-2020, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/6.11.2020 (Β΄4899), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), την 7η  Μαίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα από 8:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134).

 

Παρακαλούμε τα μέλη μεταξύ των ανωτέρω αναφερόμενων ωρών να μας στείλετε απαντητικά e-mail αναφέροντας την ψήφο σας για το θέμα.

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

 

  1. Εξειδίκευση πίστωσης για κάλυψη εξόδων φιλοξενίας Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών

 

 

Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάσει εκτάκτως για τη λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για κάλυψη εξόδων φιλοξενίας του Αναπληρωτή  Υπουργού  Εσωτερικών κ. Στυλιανού Πέτσα επειδή η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Μαίου.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ