Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

15-10-2021ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 20-10-2021

15.10.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 12:10

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ   ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

Καλείστε να συμμετέχετε σε τακτική  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, της ΚΥΑ 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850Β’/13.03.2020) όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704) και της υπ’ αρ. 1822/16.03.2020 Εγκυκλίου Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω της υπηρεσίας (epresence.gov.gr), την 20η  Οκτωβρίου  2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

.

  ΑΝΑΚΛΗΣΗ  ΑΔΕΙΑΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ.Ε -Ε. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ-Ι.Γ. ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ Ο.Ε.

 

 

                                                                                 Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ

                                                                                               ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Ε