Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

16-04-2021, ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ: ΣΤΙΣ 21/04/2021

16.04.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 03:04

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης  τακτικής   με τηλεδιάσκεψη  συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Τακτική  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, της ΚΥΑ 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850Β’/13.03.2020) όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704) και της υπ’ αρ. 1822/16.03.2020 Εγκυκλίου Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω της υπηρεσίας (epresence.gov.gr), την 21η  Απριλίου 2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 09:00 π.μ., για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134).

 

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ  ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΠΑΙΔΙΟΥ  -ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
 2. ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΠΑΙΔΙΟΥ  -ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
 3. ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ  ΧΩΡΟΥ - ΚΕΘΕΑ  ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΠΛΑΝΤΖΙΑ
 4. ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ-  ΚΕΘΕΑ  -ΦΡΑΓΚΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ
 5. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΘΕΣΕΩΝ ΑΜΕΑ (ΑΠΟΦ. 17  ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ)
 6. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΦΟΡΤΟ-ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ (ΑΠΟΦ.19-2021  ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΧΑΝΙΩΝ)
 7. ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 1866 ( ΑΠΟΦ. 20-21  ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΧΑΝΙΩΝ)
 8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΟΥ  ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 7ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
 9. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΕΝΤΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
 10. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 281/2013 ΑΠΟΦ. Δ. Σ  ΠΕΡΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΚΥΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝ-ΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΔΡΟΜΟΥ) ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ
 11. ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΩ ΣΟΥΔΑ
 12. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ  ΓΗΣ  ΣΤΗΝ ΙΔ. 080701-ΟΤ 154 Π. ΣΟΥΔΑ

 

 

                                                                                   Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ

                                                                                               ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ