Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

19/03/2021, ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ: ΣΤΙΣ 24/03/2021

19.03.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 04:03

Καλείστε να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 24 Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚΑ’ 55/11-3-2020), στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 24/3/2021
(Άρθρο 67, Ν. 3852/10)

1. Έγκριση συμφωνίας για συμβιβαστικό προσδιορισμό οφειλόμενης από το Δήμο αποζημίωσης στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΡΗΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» λόγω απαλλοτρίωσης ακινήτου ιδιοκτησίας της εταιρείας αυτής στο οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ) 28Β, επί των οδών Ακτής Κανάρη και Γερασίμου Παρδάλη στη συνοικία της «Νέας Χώρας» της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων Δήμου Χανίων, λήψη συναφών αποφάσεων καθώς και παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο Χανίων για υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού για το θέμα αυτό μεταξύ του Δήμου Χανίων και της ανώνυμης εταιρείας «ΚΡΗΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» {Δήμαρχος}

2. Αποδοχή δωρεάς προς το Δήμο Χανίων από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε.» ιδιοκτήτρια του ακριβώς όμορου ακινήτου με το υπό απαλλοτρίωση ακίνητο της εταιρείας «ΚΡΗΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» {Δήμαρχος–Αλόγλου}

Καλείστε να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 24
Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη
μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ
Α’ 55/11-3-2020), στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.
Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία
αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ευτύχης Δαμιανάκης
Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης
0001313947
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 24/3/2021
(Άρθρο 67, Ν. 3852/10)
1. Έγκριση συμφωνίας για συμβιβαστικό προσδιορισμό οφειλόμενης από το Δήμο
αποζημίωσης στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΡΗΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.»
λόγω απαλλοτρίωσης ακινήτου ιδιοκτησίας της εταιρείας αυτής στο οικοδομικό
τετράγωνο (Ο.Τ) 28Β, επί των οδών Ακτής Κανάρη και Γερασίμου Παρδάλη στη
συνοικία της «Νέας Χώρας» της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων Δήμου Χανίων, λήψη
συναφών αποφάσεων καθώς και παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο Χανίων για
υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού για το θέμα αυτό μεταξύ του Δήμου Χανίων και
της ανώνυμης εταιρείας «ΚΡΗΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» {Δήμαρχος}
2. Αποδοχή δωρεάς προς το Δήμο Χανίων από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία
«ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε.» ιδιοκτήτρια του ακριβώς όμορου ακινήτου με το υπό
απαλλοτρίωση ακίνητο της εταιρείας «ΚΡΗΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» {Δήμαρχος –
Αλόγλου}