Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

20/08/2021, Τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής: Στις 24/08/2021

20.08.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 02:08

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής διά περιφοράς Οικονομικής Επιτροπής  (Άρθρο 77 Ν. 4555/2018)

 

 

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί διά περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, του αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 εγγράφου Υπ. Εσωτερικών και της Εγκυκλίου 40/20930/31-03-2020, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/6.11.2020 (Β΄4899), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), την 24η Αυγούστου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα από 8:00 π.μ. έως 11:00, για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134).

 

Παρακαλούμε τα μέλη μεταξύ των ανωτέρω αναφερόμενων ωρών να μας στείλετε απαντητικά e-mail αναφέροντας την ψήφο σας για το κάθε θέμα.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

 

  1. 1

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ « Διοργάνωση δύο παραστάσεων με την λαϊκή όπερα του Δημήτρη Μαραμή "Καπετάν Μιχάλης, Ελευθερία ή Θάνατος" βασισμένη στο ομώνυμο έργο του Νίκου Καζαντζάκη στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 έτη από την Ελληνική Επανάσταση» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 32 ΠΑΡ. 2 (Β υποπερ. αα) ΤΟΥ Ν.44122016 (ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ)

  1. 2.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

  1.  

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α)ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔσΠ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ Β) ΟΙΚΙΑΚΩΝ/ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΩΝ Γ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔσΠ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1,2 ΚΑΙ 3 ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΣΒΑΑ RECODE» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5052164 και ΚΑ 2021ΕΠ00210020.

  1.  

ΈΚΓΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΌΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ (CH05) ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΣΕΛΙΝΟΥ & ΧΑΟΥ (CH12)» 

  1.  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 48608/15-10-2019 (19SYMV005703585 2019-10-15) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής στήριξης στη διαχείριση της πράξης: Κοινές δράσεις για τη Δημιουργία Πράσινων - Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές» με ακρωνύμιο «ECORouTs» του Δήμου Χανίων»

  1.  

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ»

  1.  

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» ΣΤΟ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 (ΚΩΔ. ΟΠΣ  5017655)

  1.  

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ (αρ. πρωτ. 42471)

  1.  

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ (αρ. πρωτ. 42095)

10.   

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ