Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

17/03/2021, Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: Στις 19/03/2021

17.03.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 08:03

Εκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  θα διεξαχθεί διά περιφοράς  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 την 19η  Μαρτίου 2021   ημέρα Παρασκευή   και από ώρα 10:00 π.μ. έως 12:00  , για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134).

 

 

 

 

Παρακαλούμε τα μέλη μεταξύ των ανωτέρω αναφερόμενων ωρών να μας απαντήσετε με   e-mail αναφέροντας την ψήφο σας για έκαστο   θέμα.

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

.

 

 

Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάσει εκτάκτως για  λήψη απόφασης:

 

1.ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ  ΚΥΔΩΝΙΑΣ.

2.ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ -ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ   Δ.Ε  Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ

Τα θέματα  κρίνονται ως κατεπείγοντα  επειδή τα έργα ξεκινούν άμεσα   , ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η διακοπή και ρύθμιση της κυκλοφορίας για την ασφάλεια των πολιτών .

3. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ  ΛΑΪΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Το θέμα κρίνεται ως κατεπείγον επειδή η νέα χωροθέτηση ξεκινά από 1-4-2021 και πιέζουν ασφυκτικά οι ημερομηνίες λήψεων αποφάσεων  Δ.Σ κ.λ.π