Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

08/06/2021, Δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στο Δίκτυο Φορέων ΣΒΑΚ

08.06.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 09:06

O Δήμος Χανίων στα πλαίσια της προσπάθειας επίλυσης χρόνιων κυκλοφοριακών προβλημάτων της πόλης μας, εκπονεί μελέτη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Η δημιουργία ΣΒΑΚ είναι μια μακροχρόνια, κυκλική διαδικασία που περιλαμβάνει:

1. Διαμόρφωση Οράματος για τα κυκλοφοριακά στην πόλη με ορίζοντα 20ετίας;

2. Δημιουργία σεναρίων και επιλογή δέσμης μέτρων

3. Δημιουργία κοστολογημένου σχεδίου δράσης για την υλοποίηση των παραπάνω μέτρων

4. Αξιολόγηση της επιτυχίας των μέτρων με παρακολούθηση συγκεκριμένων παραμέτρων

5. Αναθεώρηση και επικαιροποίηση

Στο νόμο 4784/2021, θεσμοθετήθηκε το πλαίσιο εθνικών προδιαγραφών για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) καθώς και η διαδικασία εξέτασης και χαρακτηρισμού του ως ΣΒΑΚ από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Η ύπαρξη χαρακτηρισμένου ΣΒΑΚ στους Δήμους συνδέεται στο εξής με τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων.

Απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την εκπόνηση ενός αποτελεσματικού ΣΒΑΚ όσο και για τον χαρακτηρισμό του ως ολοκληρωμένου είναι η συμμετοχή των πολιτών και των εμπλεκόμενων φορέων σε όλες τις φάσεις της μελέτης, δομημένα και συστηματικά, μέσω της διαβούλευσης. Η συμμετοχή αυτή επιτυγχάνεται γενικά τόσο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΣΒΑΚ (www.svak4chania.gr) όσο και μέσω της δημιουργίας μια στενότερης ομάδας άμεσα εμπλεκόμενων φορέων της πόλης που θα συμμετέχουν πιο συστηματικά στη συν-διαμόρφωση της τελικής πρότασης.

Η ομάδα αυτή, που καλείται “Δίκτυο Φορέων” έχει ήδη οριστεί στο Δήμο Χανίων και αποτελεί ένα συλλογικό όργανο με συμβουλευτικό ρόλο, όπου κάθε εμπλεκόμενο μέρος συμμετέχει με έναν εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή του. Η συμμετοχή στο δίκτυο φορέων είναι εθελοντική και προϋποθέτει την υπογραφή ενός Συμφώνου Συμμετοχής, το οποίο περιγράφει τη συμβολή όλων των εμπλεκόμενων μερών του δικτύου στην ανάπτυξη του ΣΒΑΚ καθώς και την οργάνωση και λειτουργία του δικτύου φορέων.

Με το παρόν, απευθύνουμε δημόσια πρόσκληση, σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 1Β του ν.4784/2021, προς όλα τα σωματεία, αστικές εταιρείες, συλλόγους και οργανώσεις ή άλλους φορείς με καταστατικό σκοπό συναφή με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ανωτέρω νόμου, καθώς και τους φορείς με καταστατικό σκοπό την προώθηση θεμάτων ατόμων με αναπηρία, οι οποίοι επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο Δίκτυο Φορέων, να το γνωρίσουν στο Δήμο Χανίων με απόφαση τους στην οποία να ορίζεται ένας εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του, με τα αντίστοιχα στοιχεία επικοινωνίας, το αργότερο έως και την Τρίτη 22-6-2021.