Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφοράς: Στις 17/12

16.12.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 02:12

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 17 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή  με ώρα έναρξης 09:00. και ώρα λήξης 14:00 η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020) και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

    Στο παραπάνω διάστημα που έχει οριστεί (09:00 έως 14:00 την 17-12-2021) οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν να ψηφίσουν όπως εάν ήταν η ψηφοφορία διά ζώσης με τη διαφορά ότι μπορούν να εκφράσουν τη ψήφο τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία

1. Με email από προσωπικό λογαριασμό προς το email της γραμματείας του δημοτικού συμβουλίου (ds@chania.gr) με συμπληρωμένη τη ψήφο τους στο συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας.

2. Με sms από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό 6932733666 της γραμματέως του δημοτικού συμβουλίου γράφοντας το όνομα σας ώστε να φαίνεται ποιος ψηφίζει

Μετά το πέρας της λήξης στις 14:00, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

 Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στη πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανωτέρω διαδικασία είναι η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι:

Γνωμοδότηση για την εκ νέου ή μη επιβολή της αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ 501503315001  με σκοπό τη διάνοιξη της οδού Μακεδονίας πλάτους 9.0μ μεταξύ των ΟΤ 269 & 270 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Χανίων Δ. Χανίων, από την οδό Αθηνών έως την οδό Ελ. Βενιζέλου κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 29983/17-6-2021 αίτησης της κ. Κουκουλά Αργυρούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Η (Ρυμοτομικές Απαλλοτριώσεις) του Ν.4759/2020.

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο, *εντός προθεσμίας έξι μηνών από την κατάθεση της αίτησης (17-6-2021 αίτηση της κ. Κουκουλά Αργυρώς)*, προτείνει στον οικείο Περιφερειάρχη την ολική ή μερική επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης σύμφωνα με τα άρθρα 88 παρ. 3 & 89 παρ. 1 του Ν.4759/2020.

 Επομένως το θέμα αυτό χαρακτηρίζεται ως *εξαιρετικά επείγον* δεδομένου ότι έως 17/12/2021 το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων πρέπει να πάρει σχετική απόφαση.

                               Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                           Ευτύχης Δαμιανάκης