Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

1/10/2021, Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη στις 5/10/2021

01.10.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 03:10

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, της ΚΥΑ 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850Β’/13.03.2020) όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704) και της υπ’ αρ. 1822/16.03.2020 Εγκυκλίου Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της αριθμ. 643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) Εγκυκλίου Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω της υπηρεσίας (epresence.gov.gr), την 5η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ., για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΝΕΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΤΩΣΗΣ ΚΛΑΔΙΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ

2.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 154/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΠΙ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ)

3.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 111/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΠΙ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ)

4.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 134/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ)

5.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ

6.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

7.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 12 κ.μ.»

8.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Β.Α.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» - ΟΜΑΔΑ Α

9.

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΟΥ (ΑΠΕ) & 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΕΤΟΥΣ 2017

10.

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΗΓΗΣΕΩΝ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ (CH05) ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΣΕΛΙΝΟΥ & ΧΑΟΥ (CH12)»

11.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΛΗΔΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ»

12.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

13.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

14.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΕΛΕΣΗΣ 40ΗΜΕΡΟΥ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΛΛΗΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

15.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΒΛΗΤΕΣ»

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ