Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

02/09/2021, Τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 07/09/2021

02.09.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 02:09

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί διά περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, του αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 εγγράφου Υπ. Εσωτερικών και της Εγκυκλίου 40/20930/31-03-2020, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/6.11.2020 (Β΄4899), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), την 7η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα από 8:00 π.μ. έως 11:00 π.μ., για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» - ΟΜΑΔΑ Γ: Διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα

2.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ Γ, Δ ΚΑΙ Ε

3.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Β.Α.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΙ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β ΛΟΓΩ ΑΓΟΝΟΥ

4.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΒΟΛΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΟΡΩΝΗ»

5.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ – ΧΡΗΣΗ 2021»

6.

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

7.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»

8.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΡΟΜΑ

9.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ