Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

08/10/2021, Τακτική με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 12/10/2021

08.10.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 03:10

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, της ΚΥΑ 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850Β’/13.03.2020) όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704) και της υπ’ αρ. 1822/16.03.2020 Εγκυκλίου Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της αριθμ. 643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) Εγκυκλίου Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω της υπηρεσίας (epresence.gov.gr), την 12η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ., για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

2.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 – ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

3.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

4.

ΕΓΚΡΙΣΗ 5ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

5.

ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡ. 160/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

6.

ΕΝΤΟΛΗ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

7.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡ. 33 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

8.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

9.

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ STEP2SMART (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.4.4)» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020»

10.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019»

11.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ»

12.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

13.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ 6ου CHANIA AQUATHLON ΚΑΙ 2ου CHANIA SWIM 2021

14.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ

15.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

16.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

17.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

18.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ

19.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

20.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΟΔΟΥ ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΥΔΑΣ

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ